Mình sắp nộp bài tập mà mình không biết làm các anh chị có ý tưởng giúp em với em cảm ơn nhiều lắm


Đây là bài tập của em giúp giải dùm em với?


Sử dụng cấu trúc ngăn xếp cài đặt bằng mảng thực hiện yêu cầu:
Viết chương trình cho phép nhập vào một số hệ thập phân, hãy in ra số vừa nhập ra màn
hình dạng nhị phân, bát phân và thập lục phân.
Lưu ý: Viết chương trình thực hiện yêu cầu với hai kiểu phần tử
C1: typedef int ElementType; //kiểu các phần tử trong ngăn xếp
C2: typedef char ElementType; //kiểu các phần tử trong ngăn xếp