Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Host Beta up anh riêng Vn-Zoom

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

Vn-Zoom.com Reviews

Hội những người bạn Vn-Zoomkết quả từ 1 tới 8 trên 8
 1. #1
  majesty_vn's Avatar
  majesty_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  17/6 bài viết

  Thumbs up Bộ 5 phần mềm QuuSoft: chăm sóc và dọn dẹp bảo vệ máy tính

  QuuSoft Driver Smart 2010.1.3.0--->> Tìm kiếm driver lựa chọn mới cho anh em
  ********************************


  Check, Update, Backup and Restore Drivers for Windows PC

  * Scan the system for the outdated device drivers
  * Automatically check, update and install the latest official drivers in one click
  * Create a backup of existing drivers before updating
  * Restore the backup drivers in one click
  QuuSoft Driver Smart features

  Intuitive Layout and Easy to Use with Fast Scan Capability
  Wizard-style interface for computer users of any age and experienced level; highly engineered scanning capability easily keeps your device drivers always up-to-date.

  * QuuSoft Driver Smart makes driver updating process as simple and easy as it can with only 2 steps to proceed: Scan and then Update automatically.
  * Powered by the highly intelligent algorithm, QuuSoft Driver Smart can thoroughly scan your system within a few seconds. You can always have an overview in a detailed report on your device drivers, such as broken sound driver, outdated graphics driver and more.

  Backup, update, install and fix drivers on your demands
  After a deep scan, the detailed drivers information within your system will be collected to initialize the updating process. The certain drivers matched your hardware in the database will then be downloaded automatically to your system.

  * Backup the existing drivers to protect your system. If there is unexpected system problem related to your devices, driver restoration will be needed badly.
  * Detailed drivers information in your system will collected for updating after a deep scan,. The certain drivers matched your hardware in the database will then be downloaded automatically.
  * Some drivers become useless since you have changed a new hardware device. QuuSoft Driver Smart can safely uninstall these useless or bad drivers for you.

  Access to the massive device drivers database (1,553,638+) in the industry
  Allows you find the latest appropriate drivers for the devices; all the drivers are specific to your computer devices and are automatically installed into your computer; continuously and closely work with the original vendors to ensure the latest official updates will be included in our database.

  * QuuSoft Driver Smart provides a great number of device drivers, such as Webcam Drivers, Scanner Drivers, Printer Drivers, USB Drivers, Sound/Audio Drivers, Vista Drivers, Bluetooth Drivers, Mouse Drivers, Keyboard Drivers, RAID Drivers, Video Drivers, Modem Drivers, Network Drivers, Linksys Drivers, Graphic Drivers, VGA Drivers & covering more others!
  * If you are running a Dell laptop, QuuSoft Driver Smart recommends drivers specifically for your Dell laptop and many other manufacturers include HP, Lenovo, Acer, Gateway, and many more.

  Quick and free technical supports by submitting driver problems
  We solve our users' problems case-by-case, period; if the software can not help you to update or solve your specific driver problems, as a paid user, just send your requests to us.

  * QuuSoft Driver Smart provides both the powerful toolkits and on-demand services. Whatever driver problems you have will be handled immediately by our professionals upon receiving your request. You have no frustration of driver update any more.  ******************************************
  Kiểm tra, Thông tin, sao lưu và khôi phục driver cho Windows PC

  * Quét các hệ thống cho các trình điều khiển thiết bị lỗi thời
  * Tự động kiểm tra, cập nhật và cài đặt trình điều khiển mới nhất chính thức trong một cái nhấp chuột
  * Tạo một bản sao lưu các trình điều khiển hiện có trước khi cập nhật
  * Khôi phục sao lưu trình điều khiển trong một cái nhấp chuột
  QuuSoft tính năng Smart Driver

  Giao diện trực quan và dễ sử dụng với Scan nhanh năng lực
  Wizard-phong cách giao diện cho người dùng máy tính ở mọi lứa tuổi và mức độ kinh nghiệm, kỹ thuật cao khả năng quét một cách dễ dàng giữ các trình điều khiển thiết bị của bạn luôn được cập nhật.

  * Smart Driver QuuSoft làm cho quá trình cập nhật trình điều khiển đơn giản và dễ dàng như nó có thể chỉ với 2 bước để tiến hành: Scan và sau đó cập nhật tự động.
  * Chưa có thuật toán rất thông minh, QuuSoft Smart Driver kỹ lưỡng có thể quét hệ thống của bạn trong vòng vài giây. Bạn luôn có thể có một cái nhìn tổng quan trong một báo cáo chi tiết về các trình điều khiển thiết bị của bạn, chẳng hạn như trình điều khiển âm thanh bị hỏng, trình điều khiển đồ họa lỗi thời và nhiều hơn nữa.

  Sao lưu, cập nhật, cài đặt và sửa chữa các trình điều khiển vào nhu cầu của bạn
  Sau khi một máy quét sâu, các trình điều khiển thông tin chi tiết trong hệ thống của bạn sẽ được thu thập để khởi tạo quá trình cập nhật. Các trình điều khiển phần cứng của bạn một số lần xuất hiện trong cơ sở dữ liệu sau đó sẽ được tải tự động cho hệ thống của bạn.

  * Sao lưu trình điều khiển hiện có để bảo vệ hệ thống của bạn. Nếu có vấn đề hệ thống bất ngờ liên quan đến các thiết bị của bạn, khôi phục lại trình điều khiển sẽ được cần badly.
  * Chi tiết các trình điều khiển thông tin trong hệ thống của bạn sẽ thu thập được cho việc cập nhật sau khi một máy quét sâu. Các trình điều khiển phần cứng của bạn một số lần xuất hiện trong cơ sở dữ liệu sau đó sẽ được tải tự động.
  * Một số trình điều khiển trở thành vô dụng vì bạn đã thay đổi một thiết bị phần cứng mới. QuuSoft Smart Driver một cách an toàn có thể gỡ bỏ cài đặt các trình điều khiển vô ích hay xấu cho bạn.

  Truy cập vào cơ sở dữ liệu lớn các trình điều khiển thiết bị (1.553.638 +) trong ngành công nghiệp
  Cho phép bạn tìm kiếm mới nhất của trình điều khiển thích hợp cho các thiết bị; tất cả các trình điều khiển được cụ thể đến các thiết bị máy tính của bạn và sẽ được tự động cài đặt vào máy tính của bạn, liên tục và chặt chẽ làm việc với các nhà cung cấp ban đầu để đảm bảo cập nhật mới nhất chính thức sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

  * QuuSoft Smart Driver cung cấp một số lượng lớn các trình điều khiển thiết bị, chẳng hạn như Webcam Driver, Máy quét Trình điều khiển, điều khiển máy in, USB Trình điều khiển, âm thanh / Audio Drivers, Vista Trình điều khiển, Bluetooth điều khiển, điều khiển chuột, bàn phím điều khiển, điều khiển RAID, Video Drivers, Modem Trình điều khiển, mạng điều khiển, Linksys Trình điều khiển, trình điều khiển đồ họa, VGA Drivers & bao gồm những người khác nhiều hơn nữa!
  * Nếu bạn đang chạy một máy tính xách tay Dell, QuuSoft Smart Driver khuyến cáo các trình điều khiển đặc biệt cho máy tính xách tay Dell của bạn và nhiều nhà sản xuất khác bao gồm HP, Lenovo, Acer, Gateway, và nhiều hơn nữa.

  Nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí bằng cách gửi các vấn đề lái xe
  Chúng tôi giải quyết của người sử dụng vấn đề trường hợp-by-trường hợp, thời gian, nếu phần mềm không thể giúp bạn cập nhật trình điều khiển hoặc giải quyết vấn đề cụ thể của bạn, như là một người sử dụng trả tiền, chỉ cần gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi.

  * QuuSoft Smart Driver cung cấp cả bộ công cụ mạnh mẽ và theo yêu cầu dịch vụ. Dù bạn có vấn đề về trình điều khiển sẽ được xử lý ngay lập tức bởi các chuyên gia của chúng tôi khi nhận được yêu cầu của bạn. Bạn không có thất vọng của bản cập nhật trình điều khiển nữa.
  **************************

  Download Now
  [COLOR="rgb(0, 0, 0)"]CrAck by : majesty[/COLOR]


 2. #2
  majesty_vn's Avatar
  majesty_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  17/6 bài viết

  Default QuuSoft System Care 2010.1.2.0-->> Chăm sóc máy tính toàn diện

  QuuSoft System Care 2010.1.2.0  *****************************************
  Complete Result-Oriented Solutions for PC
  Performance & Health

  * Optimize computer performance with the built-in system optimizer, Internet optimizer and memory tweaker
  * Administer startup applications and completely uninstall unwanted programs
  * Clean up invalid registry, duplicate and junk files to free up available space and keep your data information safely
  * Manage data backup; safeguard PC health and improve-performance

  Your computer system might come across one of the problems below


  * You are feeling that your PC runs more and more slowly than ever before.
  * You are suffering the mysterious pop-up error messages every now and then.
  * You experience deep frustration waiting for a long time to boot up your computer.
  * You wonder why the process or application you just launched does not respond at all.
  * You are feeling unsafe that the blue screen, system crashing or freezing are happenning from time to time.
  * Your browsers shut down frequently while surfing the websites which make you feel frustrated on your troublesome system.

  Your computer system might come across one of the problems below

  QuuSoft System Care in nature is professionally designed for Windows PCs to avoid re-installing the operating system. QuuSoft System Care is a complete package for your PC care and maintenance that you don't have to go through the hassles of resolving the problems and with QuuSoft System Care, you can safely clean and repair the registry problems and speed up your computer with a few simple clicks, keeping your PC running smooth and error free. Without formatting your hard drive or reinstalling the whole system, your PC problem will be completely repaired and your PC performs like a new one.

  1-click maintenance package
  Give our users a quick overview on the system performance and health, such as correct the registry problems, free up disk space and remove all traces of your online activities and protect sensitive information while improving your computer's performance.

  * Registry Cleaner (hard-core feature): find and clean errors in Windows Registry; it thoroughly scan and effectively fix the Registry problems on your PC system, ensuring a better and more reliable performance through reparing a variety of 20 categories.
  * Evidence Cleaner: erase the unwanted evidence from the computer; it can completely remove all traces of your Internet activity and protect sensitive information while improving your computer's performance
  * Junk File Cleaner: fast scan and eliminate junk files from your system; it can scan and clean up the junk files from your system to provide more free space on your hard drives and allow applications to run faster and more efficiently.
  * Block/Register ActiveX: protect your PC from malicious ActiveX controls by blocking them; Block ActiveX/Register ActiveX can be used to manage and fix the ActiveX controls (objects)in order to terminate misbehaving controls (objects) and solve the curious problems on your system.
  * System Optimizer: comprehensive feature, optimize the system for maximum speed; it can automatically optimize the model of your selection to the optimal speed by disabling some unnecessary applications or services under certain environment; Tweak Memory tweaks the memory of your PC system, recovers the memory and makes your PC run faster without causing instability of your system.
  * Uninstall Manager: scan and clean up the uninstall problems on your system; it can manage the programs installed on your system without going through the Control Panel , which could create potential troubles for the users, especially the computer novices who might mistakenly carry out operations.

  Administer system settings, files and registry backups
  You can easily and completely backup and restore your system settings, files and Windows registry with this backup tool in case of system failure.

  * Repair Backup: create a repair backup on the registry files whenever you use QuuSoft System Care to fix errors and ensure that you can use the backup to restore those files that have been deleted and removed from your system.
  * Full Backup: when you run QuuSoft System Care for the first time, a full backup on the registry files will be create to let you easily manage the original good configuration and minimize the hassle of system malfunction.
  * Favorites Backup: manage your explorer's favorites with ease, including back up and restore the favorites.
  * Restore Point: back up the whole system settings with the built-in Restore Point utility which can be used to create and name your own restore points at any given time.

  Registry Manager and System Fix
  Easily and effectively repair various computer problems with the established solutions.

  * After scanning, QuuSoft System Care will fix all these obsolete references that cause system slow down, crashes, paralysis and other general PC problems, including but not limited to:

  PC System Failure
  DLL errors
  Windows Freezes
  Extension Errors
  EXE errors
  Slow System Performance
  Installer Errors
  Windows Versioning Errors
  IE Plug-in Errors
  A Malfunctioning Registry
  Boot up Errors
  Windows Explorer Errors
  Scan Disk Errors
  Scripting Errors, including Java script Errors
  Troubles Shutting Applications Down
  Troubles Shutting the Computer Down
  Media Player Errors
  Task Manager Errors
  Driver Errors
  Runtime Errors
  Hardware Problems, including Compatibility Errors
  Boot up Errors
  Problems with Windows help file
  Active-X Errors
  Even scared Windows Blue screen
  * Block/Register ActiveX.
  * Error Utilities: scan and fix the commonly-known Windows problems, protecting your Windows system from crashing, freezing and blue screen problem
  * File Association: fix the invalid file association in an effort to make sure that the system can open the associated files correctly.
  * Easy Repair Wizard: wizard-style problems fixing offers step-by-step guide to repair your computer problems easily and effectively.

  Evidence Cleaner and IE Tools
  Using evidence cleaner toolkit you can remove the traces of your daily activity like surfing the Internet, paying your bills online and logging into the websites with passwords and protect private information while enhancing your computer's performance.

  * Internet Exploer: cache, address bar history, cookies, favorites, favorites export file, favorites import folder, autocompletedata, download history, save directory.
  * Windows Software: Paint, WordPad, Media Player history list, Microsoft helpwork shop, Microsoft Office, Microsoft Publisher, Microsoft Fontpage, Microsoft Netmeeting, Microsoft MSN Messenger, MSDN Project MRU list, WinRAR history, Winzip history, Zipmagic history, Aspack history, Acdsee history and etc.
  * Windows System: run history, recent files, Telnet menu history, my network places, map network drive history, TrayNotify, start menu click history, sharefolder and etc.
  * Internet Software: Real media download, GetRight, Download Accelerator, Kazaa history, Firefox history, Firefox cookies, Firefox cache, Netscape History, Netscape cookies and etc.
  * IE Tools: includes BHO (Internet Browser Helper Objects) Manager and IE Restore to ensure a better and healthier internet experience by blocking malicious plugins and restore Internet Explorer to the original states respectively.
  *******************************
  Kết quả hoàn chỉnh-Định hướng giải pháp cho máy tính
  Hiệu suất và sức khỏe

  * Tối ưu hóa hiệu suất máy tính với sự tích hợp hệ thống ưu hoa, tôi ưu hoa Internet và bộ nhớ Tweaker
  * Quản lý điều hành khởi động ứng dụng và hoàn toàn bỏ cài đặt chương trình không mong muốn
  * Dọn dẹp registry không hợp lệ, bản sao và các tập tin rác miễn phí lên không gian có sẵn và giữ cho dữ liệu của bạn một cách an toàn thông tin
  * Quản lý sao lưu dự phòng dữ liệu; bảo vệ sức khỏe và cải thiện hiệu năng PC-

  hệ thống máy tính của bạn có thể đi qua một trong những vấn đề dưới đây


  * Bạn đang cảm thấy rằng máy tính của bạn chạy nhiều hơn và chậm hơn bao giờ hết.
  * Bạn đang bị các cửa sổ pop-up thông báo lỗi bí ẩn tất cả bây giờ và sau đó.
  * Bạn có kinh nghiệm thất vọng sâu chờ đợi cho một thời gian dài để khởi động máy tính của bạn.
  * Bạn tự hỏi tại sao quá trình hoặc ứng dụng mà bạn vừa đưa ra không trả lời cả.
  * Bạn đang cảm thấy không an toàn là màn hình xanh, treo hệ thống hay là happenning theo thời gian.
  * Trình duyệt của bạn thường xuyên đóng cửa trong khi lướt các trang web mà làm cho bạn cảm thấy thất vọng trên hệ thống rắc rối của bạn.

  hệ thống máy tính của bạn có thể đi qua một trong những vấn đề dưới đây

  QuuSoft hệ thống chăm sóc trong tự nhiên là thiết kế chuyên nghiệp cho máy tính Windows để tránh cài đặt lại hệ điều hành. Hệ thống QuuSoft Care là một gói phần mềm hoàn chỉnh cho việc chăm sóc và bảo trì máy tính của bạn mà bạn không phải đi qua những phức tạp của việc giải quyết các vấn đề và với hệ thống QuuSoft Care, bạn có thể an toàn sạch và sửa chữa các vấn đề registry và tăng tốc độ máy tính của bạn với một vài cái nhấp chuột đơn giản, giúp máy tính của bạn chạy trơn tru và không bị lỗi. Nếu không có định dạng ổ cứng của bạn hoặc cài đặt lại toàn bộ hệ thống, vấn đề PC của bạn sẽ được hoàn toàn sửa chữa và PC của bạn thực hiện giống như một mới.

  1-click bảo trì gói phần mềm
  Cung cấp cho người dùng của chúng tôi một cái nhìn tổng quát về hiệu năng hệ thống và sức khỏe, chẳng hạn như chính xác những vấn đề registry, ********** không gian đĩa và loại bỏ tất cả dấu vết của các hoạt động trực tuyến của bạn và bảo vệ thông tin nhạy cảm trong khi cải thiện hiệu suất máy tính của bạn.

  * Registry Cleaner (hard-core tính năng): tìm và làm sạch các lỗi trong Windows Registry, nó có hiệu quả triệt để quét và sửa chữa các vấn đề Registry trên hệ thống máy tính của bạn, đảm bảo một hiệu suất tốt hơn và đáng tin cậy hơn thông qua việc sửa chữa một loạt các 20 loại.
  * Bằng chứng Cleaner: xóa bằng chứng không mong muốn từ máy tính, nó hoàn toàn có thể loại bỏ tất cả dấu vết hoạt động Internet của bạn và bảo vệ thông tin nhạy cảm trong khi cải thiện hiệu suất máy tính của bạn
  * Junk File Cleaner: nhanh chóng quét và loại bỏ các tập tin rác từ hệ thống của bạn, nó có thể quét và dọn dẹp các tập tin rác từ hệ thống của bạn để cung cấp thêm không gian miễn phí trên các ổ đĩa cứng của bạn và cho phép ứng dụng chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  * Block / Đăng ký ActiveX: bảo vệ máy tính của bạn từ các điều khiển ActiveX hiểm độc bằng cách ngăn chặn chúng; Block ActiveX / Đăng ký ActiveX có thể được sử dụng để quản lý và sửa chữa các điều khiển ActiveX (đối tượng) để chấm dứt misbehaving điều khiển (đối tượng) và giải quyết các vấn đề tò mò về hệ thống của bạn.
  * System Optimizer: toàn diện tính năng, tối ưu hóa hệ thống cho tốc độ tối đa, nó có thể tự động tối ưu hóa các mô hình lựa chọn của bạn cho tốc độ tối ưu bằng cách vô hiệu hóa một số ứng dụng không cần thiết hoặc các dịch vụ theo môi trường nhất định; Tweak Memory chỉnh bộ nhớ của hệ thống máy PC của bạn, thu hồi bộ nhớ và làm cho máy PC của bạn chạy nhanh hơn mà không gây ra sự bất ổn định của hệ thống.
  * Uninstall Manager: quét và làm sạch các vấn đề gỡ bỏ cài đặt trên hệ thống của bạn, nó có thể quản lý các chương trình cài đặt trên hệ thống của bạn mà không qua Control Panel, mà có thể tạo ra những rắc rối tiềm năng cho người sử dụng, đặc biệt là người mới máy tính của những người nhầm lẫn có thể thực hiện các hoạt động .

  Quản lý điều hành hệ thống cài đặt, tập tin và sao lưu registry
  Bạn dễ dàng và hoàn toàn có thể sao lưu và khôi phục lại các thiết lập hệ thống, tập tin và registry Windows với công cụ này sao lưu dự phòng trong trường hợp lỗi hệ thống.

  * Sửa chữa Backup: tạo một sao lưu registry sửa chữa trên các tập tin bất cứ khi nào bạn sử dụng hệ thống QuuSoft Care để sửa chữa sai sót và đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng sao lưu để khôi phục những file đã bị xóa và loại bỏ khỏi hệ thống của bạn.
  * Sao lưu đầy đủ: khi bạn chạy hệ thống QuuSoft Chăm sóc cho lần đầu tiên, một bản sao lưu đầy đủ về các tập tin đăng ký sẽ được tạo ra để cho bạn dễ dàng quản lý các cấu hình ban đầu tốt và giảm thiểu những rắc rối của hệ thống trục trặc.
  * Hình yêu thích Backup: quản lý yêu thích thám hiểm của bạn một cách dễ dàng, bao gồm sao lưu và khôi phục yêu thích.
  * Khôi phục điểm: sao lưu các thiết lập toàn bộ hệ thống với sự tích hợp tiện ích Restore Point có thể được dùng để tạo ra và tên của riêng bạn khôi phục lại điểm tại bất kỳ thời điểm nào.

  Quản lý và hệ thống Registry Fix
  Dễ dàng và hiệu quả sửa chữa các vấn đề máy tính khác nhau với các giải pháp thành lập.

  * Sau khi quét, QuuSoft hệ thống chăm sóc sẽ sửa chữa tất cả các tài liệu tham khảo lỗi thời gây ra hệ thống làm chậm, treo máy, tê liệt và các vấn đề khác của PC nói chung, bao gồm nhưng không giới hạn:

  Thất bại trong hệ thống máy tính
  DLL lỗi
  Windows đông đặc
  Khuyến lỗi
  EXE lỗi
  Hiệu suất làm chậm hệ thống
  Lỗi cài đặt
  Lỗi Windows Versioning
  Plug-in trình duyệt IE lỗi
  Một Registry bị hỏng hóc
  Lỗi khởi động
  Lỗi Windows Explorer
  Scan Disk lỗi
  Scripting lỗi, bao gồm cả lỗi script Java
  Tắt các ứng dụng khó khăn Down
  Phiền hà Tắt máy tính Down
  Media Player lỗi
  Công tác quản lý lỗi
  Driver lỗi
  Lỗi Runtime
  Vấn đề phần cứng, bao gồm cả lỗi tương thích
  Lỗi khởi động
  Vấn đề với tập tin trợ giúp
  Active-X lỗi
  Ngay cả sợ hãi Windows Blue màn hình
  * Block / Đăng ký ActiveX.
  * Lỗi tiện ích: quét và sửa chữa thường được biết đến Windows vấn đề, bảo vệ hệ thống Windows của bạn từ crashing, làm lạnh và vấn đề màn hình xanh
  * Hiệp hội File: sửa chữa các hiệp hội tập tin không hợp lệ trong một nỗ lực để đảm bảo rằng hệ thống có thể mở các tập tin liên quan một cách chính xác.
  * Easy Repair Wizard: wizard-phong cách sửa chữa vấn đề cung cấp bước theo các bước hướng dẫn để sửa chữa các vấn đề máy tính của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả.

  Bằng chứng Cleaner và công cụ IE
  Sử dụng bộ công cụ bằng chứng sạch hơn bạn có thể loại bỏ các dấu vết của hoạt động hàng ngày của bạn như lướt Internet, thanh toán các hóa đơn trực tuyến và đăng nhập vào các trang web với mật khẩu và bảo vệ thông tin cá nhân đồng thời tăng cường hiệu suất máy tính của bạn.

  * Internet Exploer: cache, địa chỉ thanh lịch sử, cookies, yêu thích, yêu thích xuất khẩu tập tin, thư mục yêu thích nhập khẩu, autocompletedata, lịch sử tải về, lưu thư mục.
  * Windows Phần mềm: Paint, WordPad, Media Player danh sách lịch sử, Microsoft helpwork cửa hàng, Microsoft Office, Microsoft Publisher, Microsoft Fontpage, Microsoft ™ Netmeeting, Microsoft MSN Messenger, MSDN danh sách MRU dự án, WinRAR lịch sử, Winzip lịch sử, Zipmagic lịch sử, Aspack lịch sử, ACDSee lịch sử và vv
  * Hệ thống Windows: chạy lịch sử, các tập tin gần đây, lịch sử trình đơn Telnet, địa điểm của tôi mạng, sơ đồ mạng lái xe lịch sử, TrayNotify, nhấp vào trình đơn bắt đầu lịch sử, sharefolder và vv
  * Internet Phần mềm: phương tiện truyền thông Real download, GetRight, Download Accelerator, Kazaa lịch sử, lịch sử Firefox, Firefox cookies, cache Firefox, Netscape Lịch sử, Netscape cookies và vv
  * IE Tools: bao gồm các BHO (Browser Helper Objects Internet) quản lý và trình duyệt IE Khôi phục để đảm bảo một kinh nghiệm tốt hơn và lành mạnh internet bằng cách chặn các plugin độc hại và khôi phục lại Internet Explorer cho các tiểu bang ban đầu tương ứng.

  [FONT=Palatino Linotype][COLOR=Green][B]
  ********************
  Download Now
  CrAck by : majesty

 3. #3
  majesty_vn's Avatar
  majesty_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  17/6 bài viết

  Default QuuSoft Registry Cleaner 2010.1.2.0 ==>>Xóa rác Regedit hiệu quả

  QuuSoft Registry Cleaner 2010.1.2.0 ==>>Xóa rác Regedit hiệu quả
  ***********************

  Easily and Completely Fix your PC Errors

  Help you easily get rid of any annoying and difficult-to-remove problems


  • Remove Empty Registry Keys: useless and obsolete registry entries are the main causes to slow down your system speed and lead to sluggish performance. QuuSoft Registry Cleaner will help you clean them out safely and efficiently from your computer to improve the overall performance and stability of your system.
  • Removes Invalid DLL Entries: QuuSoft Registry Cleaner restores and repairs the registry and keeps you stay away from DLL disaster to help your computer running more efficiently.
  • Invalid Class Keys and Shell Extensions: invalid class keys and shell extensions can lead to frustrating system crash and seriously slow down your PC. QuuSoft Registry Cleaner can help you fix these prolems and let your PC run like brand new!
  • Incorrect Program Shortcuts: are you annoyed by incorrect program shortcuts when you are going to launch certain applications? QuuSoft Registry Cleaner can find, fix the incorrect shortcuts and clean out the remnants to save up disk space and speed up your computer performance.


  Provide the overall care for your system performance

  Top-notch technology to optimize Windows startup and daily performance  • System Settings - unlock the full potential of your Windows PC by quickly customizing the obscure Windows settings with ease. With over 50 tweaks in the 'System Optimizer' area alone, you can optimize Windows behavior in a more powerful and intuitive way than ever before.
  • System Information - Detailed and easily accessible 'dashboard' summary on all the hardware and software installed on your computer. Fast access to such details can be invaluable when you are considering hardware upgrades, and the ability of your computer to run certain software can also assist you when judging whether to alter certain important system settings.
  • Startup Manager - fingertip control over exactly which programs and services start when Windows starts; it helps improve Windows bootup time, stop unwanted programs from hogging system resources and boost the overall system performance and stability.
  • System Defragmentation - QuuSoft Registry Cleaner includes a registry defragmentation and compacting feature which analyzes, rebuilds and compacts the Window registry to remove free space and corrupt keys.  Safeguard Your Data and PC Performance

  For your peace of mind, QuuSoft Registry Cleaner arranges an automatic backup for you before taking any action on Windows registry entries. You can also restore any entries to a previous state at any time.  • QuuSoft Registry Cleaner introduces powerful registry backup and recovery management utilities, including repair backup and full backup, backup restoring capability, restoring or deleting your backups, favorite backups and the new feature Restore Point, which will give you more leverage on ensuring the safety of your system during registry repairing. To further protect your data, when you run QuuSoft Registry Cleaner at the first time, it is required to have a full backup on your registry files before any registry problems will be fixed, which you can always use to recover the registry to a previous state  A Quick Glance on Benefits and Features

  QuuSoft Registry Cleaner is an award-winning complete registry repair and system optimization suite, which can be used to corruption within your registry keys, registry classes, and registry settings, which might cause Windows error messages, frozen systems, and PC crashes.  • Clean out the invalid registry entities to keep your computer running smooth and error free.
  • Save memory resources as smaller registry consumes less computer memory.
  • Prevent the registry corruption.
  • Shorten system response time to a great extent.
  • Improve boot up time; improves application response time.
  • Remove the invalid or redundant data from the registry permanently.

  ****************************************
  Hoàn tất ký Sửa chữa và tối ưu hóa hệ thống Suite

  * Quét Windows Registry và sửa chữa các lỗi phát hiện / không hợp lệ mục
  * Giảm thiểu nguy cơ thất bại hoạt động / hệ thống sụp đổ do mục đăng ký không hợp lệ
  * Tối ưu hóa và tăng tốc độ hiệu năng hệ thống

  Dễ dàng và hoàn toàn Sửa chữa máy tính của bạn Lỗi
  Giúp bạn dễ dàng nhận được thoát khỏi bất kỳ vấn đề gây phiền nhiễu và khó khăn để loại bỏ

  * Hủy bỏ Empty Registry Keys: mục đăng ký vô ích và lỗi thời là nguyên nhân chính làm chậm hệ thống của bạn tốc độ và dẫn đến hiệu suất chậm chạp. QuuSoft Registry Cleaner sẽ giúp bạn làm sạch chúng ra một cách an toàn và hiệu quả từ máy tính của bạn để cải thiện hiệu suất tổng thể và sự ổn định của hệ thống.
  * Loại bỏ DLL không hợp lệ mục: QuuSoft Registry Cleaner khôi phục và sửa chữa registry và giúp bạn tránh được thảm họa DLL để giúp máy tính của bạn chạy hiệu quả hơn.
  * Không hợp lệ Class Keys và Shell Extensions: Cung cấp không hợp lệ và phần mở rộng trình bao có thể dẫn đến sụp đổ hệ thống bực bội và nghiêm trọng làm chậm máy tính của bạn. QuuSoft Registry Cleaner có thể giúp bạn khắc phục những prolems và để cho máy tính chạy như mới!
  * Chương trình không đúng phím tắt: Bạn khó chịu bởi các phím tắt chương trình không chính xác khi bạn đang đi để khởi động ứng dụng nhất định? QuuSoft Registry Cleaner có thể tìm, sửa chữa các phím tắt không đúng và làm sạch các dấu tích còn lại để tiết kiệm không gian đĩa và tăng tốc độ hiệu suất máy tính của bạn.

  Cung cấp sự chăm sóc tổng thể cho hệ thống của bạn hoạt động
  Top-notch công nghệ để tối ưu hóa Windows khởi động và thực hiện hàng ngày

  * System Settings - mở khóa tiềm năng đầy đủ của máy tính Windows của bạn bằng cách nhanh chóng tùy biến Windows cài đặt tối nghĩa một cách dễ dàng. Với hơn 50 tweaks trong 'System Optimizer' khu vực một mình, bạn có thể tối ưu hóa Windows hành vi một cách mạnh mẽ hơn và trực quan hơn bao giờ hết.
  * Hệ thống thông tin - chi tiết và dễ dàng truy cập "bảng điều khiển 'tóm tắt tất cả phần cứng và phần mềm cài đặt trên máy tính của bạn. Truy cập nhanh đến các chi tiết đó có thể là vô giá khi bạn đang cân nhắc việc nâng cấp phần cứng, và khả năng của máy tính của bạn để chạy phần mềm nào đó cũng có thể hỗ trợ bạn khi xét xử hay không để thay đổi cài đặt hệ thống quan trọng nhất định.
  * Startup Manager - ngón tay kiểm soát chính xác mà các chương trình và dịch vụ bắt đầu khi Windows khởi động, nó giúp cải thiện thời gian bootup Windows, dừng chương trình không mong muốn từ hogging tài nguyên hệ thống và tăng hiệu suất hệ thống tổng thể và ổn định.
  * Chống phân mảnh hệ thống - QuuSoft Registry Cleaner bao gồm một tính năng chống phân mảnh registry và đầm mà phân tích, xây dựng lại và làm gọn registry của Windows để loại bỏ các không gian trống và các phím bị hỏng.

  Bảo vệ dữ liệu của bạn và máy tính hiệu suất
  Cho an bình của tâm của bạn, QuuSoft Registry Cleaner sắp xếp một sao lưu dự phòng tự động cho bạn trước khi dùng bất cứ hành động về mục đăng ký Windows. Bạn cũng có thể phục hồi bất kỳ mục vào một trạng thái trước đó bất cứ lúc nào.

  * Registry Cleaner QuuSoft giới thiệu sao lưu registry mạnh mẽ và tiện ích quản lý thu hồi, kể cả sửa chữa và sao lưu dự phòng đầy đủ, khả năng phục hồi sao lưu, khôi phục hoặc xóa các bản sao lưu của bạn, sao lưu và yêu thích các tính năng mới Restore Point, sẽ cho bạn tận dụng nhiều hơn vào bảo đảm an toàn hệ thống của bạn trong thời gian sửa chữa registry. Tiếp tục bảo vệ dữ liệu của bạn, khi bạn chạy QuuSoft Registry Cleaner lúc lần đầu tiên, nó là cần thiết để có một sao lưu đầy đủ về các tập tin registry của bạn trước khi đăng ký bất kỳ vấn đề sẽ được cố định, mà bạn luôn có thể sử dụng để thu hồi đăng ký vào một trạng thái trước đó

  Trong nháy mắt nhanh về lợi ích và tính năng
  QuuSoft Registry Cleaner là một giải thưởng đăng ký sửa chữa hoàn chỉnh và bộ phần mềm tối ưu hóa hệ thống, có thể được sử dụng để tham nhũng trong các khóa registry của bạn, các lớp học đăng ký, và các thiết lập registry, có thể gây ra các thông báo lỗi Windows, hệ thống đông lạnh, và các vụ đụng PC.

  * Clean ra các thực thể đăng ký không hợp lệ để giữ cho máy tính của bạn chạy trơn tru và không bị lỗi.
  * Lưu tài nguyên bộ nhớ như đăng ký tiêu thụ nhỏ hơn bộ nhớ máy tính ít hơn.
  * Rút ngắn thời gian đáp ứng hệ thống đến một mức độ lớn.
  * Cải thiện thời gian khởi động, cải thiện thời gian phản ứng ứng dụng.
  * Hủy bỏ các dữ liệu không hợp lệ hoặc dư thừa từ người đăng ký vĩnh viễn.

  **************************
  Download Now
  CrAck by majesty
 4. #4
  majesty_vn's Avatar
  majesty_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  17/6 bài viết

  Thumbs up QuuSoft Junk File Cleaner 2010.1.2.0--->Xóa file rác máy tính

  QuuSoft Junk File Cleaner 2010.1.2.0--->Xóa file rác máy tính
  ***********************************


  Auto Scan and Manual Cleanup
  By default, QuuSoft Junk File Cleaner thoroughly scans the hard drive for all types of files. Automatic Scan is recommended for "non-technical" users. Once the scan is complete, QuuSoft Junk File Cleaner will provide you a full list of junk files with details, and allow you remove individual files or all files of a certain type. You can completely finish a scan with QuuSoft Junk File Cleaner to work for your needs. It will selectively scan the items you want or you can establish and manage an "ignore list" so that QuuSoft Junk File Cleaner will not remove certain items and scan the items in the future.
  Built-In Scheduler
  With QuuSoft Junk File Cleaner's scheduling feature, you can set it to scan at any disk or files or assign it to work on a daily, weekly or monthly basis. You can even set up more than one schedule.
  Intuitive Workflow and Easy to Customize
  The Intuitive and easy user interface presents the exact tools to you when you need them. The 1-click scan and 1-click clean workflow save you time and energy to scan and clean up all the junks quickly and completely. You can completely finish a scan with QuuSoft Junk File Cleaner to work for your needs. It can selectively scan the items you want or you can establish and manage an "ignore list" so that QuuSoft Junk File Cleaner will not scan for certain items.
  Free Technical Support Services
  We provide totally free technical support services to help users clean up the junk files on their computer. That is, when you are using Junk File Cleaner, you are not only having the handy toolkits but also the great services by our professionals.
  Support All Windows-based Operating Systems
  Windows systems compatible: runs on all the major Windows-based systems, including the latest Windows Vista, Windows server 2008, Windows XP/2003/2000, and even Windows 98 & Windows ME.


  *******************************************
  QuuSoft Junk File Cleaner
  Auto Scan và Manual Cleanup
  Theo mặc định, QuuSoft Junk File Cleaner quét ổ đĩa cứng cho tất cả các loại tập tin. Tự động quét được khuyến khích cho "phi kỹ thuật" người sử dụng. Sau khi quét xong, QuuSoft Junk File Cleaner sẽ cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ của các tập tin rác với các chi tiết, và cho phép bạn gỡ bỏ những file cá nhân hoặc tất cả các file của một loại nhất định. Bạn hoàn toàn có thể kết thúc một quét với QuuSoft Junk File Cleaner để làm việc cho nhu cầu của bạn. Nó sẽ quét chọn lọc các mục bạn muốn hoặc bạn có thể thiết lập và quản lý một "danh sách bỏ qua" để QuuSoft Junk File Cleaner sẽ không loại bỏ các mục nhất định và quét các mục trong tương lai.
  Built-In Scheduler
  Với tính năng lập lịch trình QuuSoft Junk File Cleaner, bạn có thể thiết lập nó để quét ở bất kỳ ổ đĩa hoặc các tập tin hoặc gán cho nó hoạt động trên một cơ sở hàng ngày hàng tuần hoặc hàng tháng,. Bạn thậm chí có thể thiết lập nhiều hơn một lịch trình.
  Trực quan và tiến trình dễ dàng để Customize
  Giao diện người dùng trực quan và dễ dàng trình bày các công cụ chính xác cho bạn khi bạn cần chúng. The 1-click quét và 1-click quy trình làm việc sạch sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng để quét và dọn sạch tất cả những chiếc thuyền nhanh chóng và hoàn toàn. Bạn hoàn toàn có thể kết thúc một quét với QuuSoft Junk File Cleaner để làm việc cho nhu cầu của bạn. Nó có thể quét chọn lọc các mục bạn muốn hoặc bạn có thể thiết lập và quản lý một "danh sách bỏ qua" để QuuSoft Junk File Cleaner sẽ không quét cho các mục nhất định.
  Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí dịch vụ
  Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí kỹ thuật để giúp người dùng dọn dẹp các tập tin rác trên máy tính của họ. Đó là, khi bạn đang sử dụng Junk File Cleaner, bạn không chỉ có bộ công cụ tiện dụng mà còn là dịch vụ tuyệt vời của các chuyên gia của chúng tôi.
  Hỗ trợ Mọi điều hành Windows dựa trên hệ thống
  Windows hệ thống tương thích: chạy trên tất cả các Windows dựa trên hệ thống lớn, bao gồm Windows mới nhất của Vista, Windows Server 2008, Windows XP/2003/2000, và thậm chí cả Windows 98 và Windows ME.
  ***********************
  Download Now

  CrAck by : majesty

 5. #5
  majesty_vn's Avatar
  majesty_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  17/6 bài viết

  Default QuuSoft AntiSpyware2010.1.2.0--->Lựa chọn mới hòa hảo cho diệt Spyware

  QuuSoft AntiSpyware2010.1.2.0--->Lựa chọn mới hòa hảo cho diệt Spyware
  *****************************

  Thoroughly Scan Your PC for Spyware Threats and Effectively Clean up Them with Ease

  Help you take full control of your computer and protect your privacy


  • QuuSoft AntiSpyware will scan your computer for threats and report the detection, if found, in a manner that is easy to read for any computer user. Every detected item is marked with specific security level and classification, which make it easy to decide whether the item should be removed or not.
  • Easily to remove: Once the scan is finished, click the Remove button and follow the step-by-step wizards to finish your removal completely. QuuSoft AntiSpyware removes the detected spyware and other threats with only few simple clicks.
  • QuuSoft AntiSpyware will detect & terminate threats, including but not limited to: Adware, Annoyance, Browser Helper Object, Cracking, Tool, Dialer, Downloader, Encryption Tool, Exploit, Rogue Security Software, FTP Server, Hijacker, Hostile ActiveX, and Key Logger.


  100% Real-Time Block Unknown Windows Registry Modifications

  Complete, always-on, automated protection while making minimal interruption  • QuuSoft AntiSpyware features real-time protection and keeps it working in the background, preventing spyware intrusions before they can do any harm to your system. QuuSoft AntiSpyware offers the dedicated safeguard to block all the malicious or unknown registry modifications that spyware can infiltrate your computer.
  • QuuSoft AntiSpyware will inform you whenever any program attempts to modify the Windows registry. To temporarily stop the modification attempts, please select the Block button; to permanently terminate the modification attempts, please also select Always Apply to list this program within the Blacklist. To temporarily allow the modification, please select the Allow button; to permanently approve the modification, please also select Always Apply to list this program within the Whitelist.  Deeply Scan and Diagnose all Components of Your System

  Find out all suspected programs hidden on your machine  • Utilize the analysis function to deep scan and diagnose: the key settings and components of your whole system. Save the generated analysis text and then forward it to the QuuSoft AntiSpyware support team. You will immediately receive the solution for your specific spyware problem once the team works out the solution.
  • Custom Fix to solve your specific problem with ease: with the script file that has been created for your specific problem, you can simply solve your problem in one click!  Vulnerability Scanner and Startup Program Manager

  Bring you quicker and more convenient PC experience  • Vulnerability Scanner and Patch: QuuSoft AntiSpyware offers a set of solutions to determine the configuration of every system service, and then compares the data found to thousands of vulnerabilities in the exiting database. If any potential vulnerability is identified, QuuSoft AntiSpyware will repair it with the latest patch.
  • Choose which applications should be launched when you start the computer: with this utility, you can easily enable, disable or remove your startup list.  Restore Registry and Files to any Previous State

  Restore Registry and files to any previous state  • Registry Backup and Restore: You can alternatively make a complete backup for the Windows registry; usually a full backup will be created on your first-time cleaning. If you inadvertently remove the registry files that you actually need, it is easy to get them back with the registry restore function.


  **************************************
  Quét virut PC ,Spyware
  Giúp bạn kiểm soát các máy tính của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn

  * QuuSoft AntiSpyware sẽ quét máy tính của bạn cho các mối đe dọa và báo cáo phát hiện, nếu tìm thấy, trong một cách thức dễ dàng đối với bất kỳ người sử dụng máy tính. Tất cả các mục phát hiện được đánh dấu bằng mức độ bảo mật cụ thể và phân loại, mà làm cho nó dễ dàng để quyết định xem liệu nên được gỡ bỏ hay không.
  * Dễ dàng để loại bỏ: Sau khi quét xong, nhấn nút Hủy bỏ và làm theo các bước theo bước sư để kết thúc của bạn hoàn toàn loại bỏ. QuuSoft AntiSpyware loại bỏ phần mềm gián điệp phát hiện và mối đe dọa khác chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản.
  * QuuSoft AntiSpyware sẽ phát hiện và chấm dứt mối đe dọa, bao gồm nhưng không giới hạn: Phần mềm quảng cáo, Annoyance, Browser Helper Object, Cracking, Tool, Dialer, Downloader, Encryption Tool, Khai thác, Rogue Security Software, FTP Server, Hijacker, Thù địch ActiveX, và Key Logger.

  100% Block Real-Thời gian Không biết Windows Registry Modifications
  Hoàn thành, luôn luôn-về, tự động bảo vệ trong khi làm gián đoạn tối thiểu

  * QuuSoft AntiSpyware tính năng bảo vệ thời gian thực và giữ cho nó hoạt động ở chế độ nền, ngăn chặn phần mềm gián điệp xâm nhập trước khi họ có thể làm hại cho hệ thống của bạn. QuuSoft AntiSpyware cung cấp bảo vệ chuyên dụng để chặn tất cả các sửa đổi registry có ác ý hoặc không biết rằng phần mềm gián điệp có thể xâm nhập vào máy tính của bạn.
  * QuuSoft AntiSpyware sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào chương trình bất kỳ nỗ lực để sửa đổi registry của Windows. Để tạm thời ngừng nỗ lực sửa đổi, xin vui lòng chọn nút Block, để vĩnh viễn chấm dứt các nỗ lực sửa đổi, xin vui lòng cũng chọn Luôn Áp dụng chương trình này vào danh sách trong Danh sách đen. Để tạm thời cho phép sửa đổi, xin vui lòng chọn nút Allow, để vĩnh viễn phê duyệt sửa đổi, xin vui lòng cũng chọn Luôn Áp dụng chương trình này vào danh sách trong Whitelist.

  Quét sâu sắc và Chẩn đoán tất cả các thành phần của hệ thống của bạn
  Tìm ra tất cả các chương trình bị nghi ngờ ẩn trên máy tính của bạn

  * Sử dụng chức năng phân tích sâu scan và chẩn đoán: các thiết lập chính và các thành phần của toàn bộ hệ thống của bạn. Lưu văn bản phân tích được tạo ra và sau đó chuyển tiếp nó cho nhóm hỗ trợ QuuSoft AntiSpyware. Bạn ngay lập tức sẽ nhận được các giải pháp cho vấn đề phần mềm gián điệp của bạn cụ thể từng nhóm hoạt động ra các giải pháp.
  * Custom Fix để giải quyết vấn đề cụ thể của bạn một cách dễ dàng: với các tập tin kịch bản mà đã được tạo ra cho vấn đề cụ thể của bạn, bạn chỉ có thể giải quyết vấn đề của bạn trong một cái nhấp chuột!

  Vulnerability Scanner và Giám đốc chương trình Startup
  Mang lại cho bạn nhanh hơn và thuận tiện hơn kinh nghiệm PC

  * Vulnerability Scanner và Patch: QuuSoft AntiSpyware cung cấp một bộ các giải pháp để xác định cấu hình của mỗi dịch vụ hệ thống, và sau đó so sánh các dữ liệu tìm thấy hàng ngàn lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu xuất cảnh. Nếu bất kỳ lỗ hổng tiềm năng được xác định, QuuSoft AntiSpyware sẽ sửa chữa nó với các bản vá mới nhất.
  * Chọn các ứng dụng cần được đưa ra khi bạn khởi động máy tính: với tiện ích này, bạn có thể dễ dàng kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ danh sách khởi động của bạn.

  Khôi phục Registry và các tập tin cho bất kỳ nước nào trước
  Khôi phục Registry và các tập tin cho bất kỳ trạng thái trước đó

  * Registry Backup and Restore: Bạn có cách khác có thể làm cho một sao lưu đầy đủ cho các registry của Windows, thường là một sao lưu đầy đủ sẽ được tạo ra vào thời gian làm sạch đầu tiên của bạn. Nếu bạn vô tình xóa các tập tin registry mà bạn thực sự cần, nó rất dễ dàng để có được chúng trở lại với chức năng khôi phục lại registry.
  *********************


  Download Now

 6. Có 2 thành viên cảm ơn majesty_vn cho bài viết này:
  jv251285 (10-11-2010), teochrome (23-08-2011)

 7. #6
  teochrome's Avatar
  teochrome vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Aug 2011
  Bài
  39
  Cảm ơn
  230
  Điểm
  5/5 bài viết

  Default

  quá tuyệt vời cảm ơn bạn

 8. #7
  ngocthanh289109's Avatar
  ngocthanh289109 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  May 2011
  Bài
  422
  Cảm ơn
  101
  Điểm
  144/75 bài viết

  Default

  quá phức tạp chon soft nào tổng hợp tương đối các tính năng trên là được,xài nhìu cái nặng máy,advanced systeam care 4 pro là đã có 4 / 5 chức năng tuơng đương bộ 5 này rùi.

 9. #8
  jostrandoai's Avatar
  jostrandoai đang trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Nov 2010
  Đến từ
  Vùng trời bình yên
  Bài
  1.978
  Cảm ơn
  506
  Điểm
  938/473 bài viết

  Default

  Thấy mấy cái này hay mà sao lại lẻ ko theo từng bộ vậy kìa!!!???
  Thôi thì cứ tune_up cho khỏe!!!

 

 

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •