Get the most out of your PC! You already know how AVG can protect you online. Now we take that expertise one step further by fixing problems that slow you down. AVG PC Tuneup is your one-stop shop to help you get the most out of your PC. AVG PC Tuneup is designed in order to provide you with all the necessary tools for keeping your system in top-notch shape! This software suite provides over 18 tools to help you get the most out of your PC. AVG PC Tuneup scans your PC for problems that slows down your Computer and also identifies privacy traces of your browsing activity and this programs fixes the problems and cleans privacy traces.
• Fix issues affecting your PC’s performance and enjoy a faster running PC
• Get rid of tell-tale traces of your activity and files you hoped were gone for good

Great features:
• Optimize your Internet connection
Internet optimizer. Internet optimizer automatically tunes your Internet connection settings to speed up your online life. This tool will speed up your internet connection by optimizing settings - including Max MTU and RWIN - specifically for the type of internet connection you use. In addition, the internet optimizer will test your connection settings before applying any changes.
• Recover accidentally deleted files
File recovery. AVG PC Tuneup comes fully equipped with a file recovery tool so that you can recover files that have been damaged or accidentally deleted within Windows.This tool will recover accidentally deleted files or files that have been damaged. File recovery also allows you to preview photos and documents while browsing through the list of found files.
• Permanently delete files and wipe disks
File shredder and disk wiper. Deleting files or folders removes references to them but doesn’t remove the actual data stored within the file. This means that files you think you've deleted can easily be retrieved. File shredder permanently deletes files so your personal data cannot be restored. It provides four different shredding options, ranging from fast to military-level safety shredding. The disk wiping tool can be used to wipe entire drives and to provide extra security. You can also turn off system restore while wiping a disk to ensure no file copies are created during wiping.
• Protect your privacy
Track eraser. Lots of information about your activities is recorded on your PC. Track eraser will help you protect your privacy by removing this personal information from your computer. When you surf the internet, open documents or run programs, your activity is recorded. Track eraser hides these traces so that no one can see which web sites you have visited or which documents you have recently opened.
• Make your PC more stable and free up disk space
Disk and registry cleaner. Clean up old files, duplicate files and broken registries to get the most out of your PC.
Disk cleaner scans your hard drives for files that waste disk space and slow down your computer. These may include temporary files, internet browser cache or junk files. Registry cleaner scans your registry to fix problems that cause your computer to slow down, freeze or even crash.
• Improve your disk speed.
Disk and windows registry defragmenter. Disc defragmentation optimizes your file system to get the most out of your hard drive. Enjoy a faster hard disk and a more stable and smooth running computer. Disk defragmenter reorganizes files on your disks so that they can be read and written faster. This improves application response time, system boot speed and overall computer performance. A similar tool cleans up your Windows registry by rewriting it to eliminate fragmentation, slack spaces and structural defects
• Monitor your hard drive health and space usage
Disk doctor and disk explorer. With these two tools it will be easy for you to keep your data organized and safe from being lost due to hard disk failure.

AVG PC Tuneup Tools:
• Disk Cleaner
• Disk Defrag
• Registry Cleaner
• Registry Defrag
• Disk Doctor
• Internet Optimizer
• Track Eraser
• Disk Wipe
• File Shredder
• File Recovery
• Duplicate File Finder
• Services Manager
• Startup Manager
• Uninstall Manage
• Tweak Manager
• Task Manager
• Disk Explorer
• System Information

Homepage -

Nhận được nhiều nhất trong máy tính của bạn! Bạn đã biết cách AVG có thể bảo vệ bạn online. Bây giờ chúng tôi đi mà giám định thêm một bước nữa bằng cách sửa các lỗi đó làm chậm bạn xuống. AVG PC Tuneup là cửa hàng của bạn một cửa để giúp bạn nhận được nhiều nhất của máy tính của bạn. AVG PC Tuneup được thiết kế để cung cấp cho bạn với tất cả các công cụ cần thiết để giữ cho hệ thống của bạn trong hình dạng hàng đầu! Bộ phần mềm này cung cấp hơn 18 công cụ để giúp bạn nhận được nhiều nhất của máy tính của bạn. AVG PC Tuneup quét máy tính của bạn cho các vấn đề làm chậm máy tính của bạn và cũng xác định các dấu vết riêng tư của các hoạt động duyệt web của bạn và các chương trình này sửa chữa các vấn đề và làm sạch các dấu vết riêng tư.
• Khắc phục các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của bạn và thưởng thức một máy tính chạy nhanh hơn
• Loại bỏ các báo-tale dấu vết hoạt động của bạn và các tập tin bạn hy vọng được đi cho tốt

Great tính năng:
• Tối ưu hóa kết nối Internet
Internet tôi ưu hoa. Internet tôi ưu hoa tự động giai điệu của bạn cài đặt kết nối Internet để tăng tốc độ cuộc sống trực tuyến của bạn. Công cụ này sẽ tăng tốc độ kết nối internet của bạn bằng cách tối ưu hóa các thiết lập - bao gồm Max MTU và RWIN - đặc biệt cho các loại hình kết nối internet bạn sử dụng. Ngoài ra, tôi ưu hoa Internet sẽ thử nghiệm cài đặt kết nối của bạn trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi.
• Khôi phục lại vô tình xóa các tập tin
Tập tin phục hồi. AVG PC Tuneup có trang bị đầy đủ với một công cụ khôi phục tập tin để bạn có thể khôi phục tập tin đã được hư hỏng hoặc vô tình bị xóa trong vòng Windows.This công cụ sẽ phục hồi các file bị xóa hoặc file đã bị hư hỏng. phục hồi tập tin cũng cho phép bạn xem trước hình ảnh và tài liệu trong khi duyệt qua danh sách các tập tin được tìm thấy.
• Vĩnh viễn xóa các tập tin và xóa các ổ đĩa
Tập gạt nước shredder và đĩa. Xóa tập tin hoặc thư mục tài liệu tham khảo để loại bỏ họ, nhưng không loại bỏ các dữ liệu thực tế được lưu trữ trong tập tin. Điều này có nghĩa rằng các file mà bạn nghĩ rằng bạn đã bị xóa có thể dễ dàng được lấy ra. Tập tin shredder xóa vĩnh viễn các tập tin dữ liệu cá nhân của bạn vì vậy không thể được phục hồi. Nó cung cấp bốn lựa chọn băm nhỏ khác nhau, từ nhanh đến băm an toàn quân sự cấp. Các công cụ đĩa lau có thể được sử dụng để lau sạch toàn bộ ổ đĩa và để cung cấp bảo mật thêm. Bạn cũng có thể tắt hệ thống phục hồi, trong khi lau đĩa để đảm bảo không có bản sao tập tin được tạo ra trong quá trình lau.
• Bảo vệ sự riêng tư của bạn
Track eraser. Rất nhiều thông tin về hoạt động của bạn được ghi lại trên máy tính của bạn. Track Eraser sẽ giúp bạn bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách loại bỏ thông tin cá nhân từ máy tính của bạn. Khi bạn lướt internet, mở tài liệu hoặc các chương trình chạy, hoạt động của bạn được ghi lại. Theo dõi các dấu vết tẩy da để không ai có thể xem các trang web bạn đã truy cập hay những tài liệu bạn vừa mở.
• Làm cho máy PC của bạn ổn định hơn và miễn phí dung lượng đĩa lên
Ổ đĩa và dọn dẹp registry. Làm sạch các tập tin lên cũ, bản sao các tập tin và đăng ký bị hỏng để có được nhiều nhất trong máy tính của bạn.
Disk quét sạch ổ đĩa cứng của bạn cho các tập tin rằng chất thải không gian đĩa và làm chậm máy tính của bạn. Đây có thể bao gồm các tập tin tạm thời, cache trình duyệt internet hoặc các tập tin rác. Đăng ký sạch quét registry của bạn để sửa vấn đề đó làm cho máy tính của bạn để làm chậm, đóng băng hoặc thậm chí sụp đổ.
• Cải thiện tốc độ của ổ đĩa.
Ổ đĩa và registry cửa sổ trình chống phân mảnh. Chống phân mảnh đĩa tối ưu hóa hệ thống tập tin của bạn để nhận được nhiều nhất của ổ đĩa cứng của bạn. Thưởng thức một đĩa cứng nhanh hơn và một máy tính chạy ổn định hơn và trơn tru. Chống phân mảnh đĩa tổ chức lại các tập tin trên đĩa của bạn để họ có thể được đọc và ghi nhanh hơn. Điều này cải thiện thời gian phản ứng ứng dụng, tốc độ khởi động hệ thống và hiệu suất máy tính tổng thể. Một công cụ tương tự làm sạch Windows của bạn đăng ký bằng cách viết lại nó để loại bỏ phân mảnh, không gian chùng và khiếm khuyết về cấu trúc
• Theo dõi sức khỏe ổ cứng của bạn và sử dụng không gian
Disk bác sĩ và thám hiểm đĩa. Với hai công cụ nó sẽ được dễ dàng cho bạn để giữ cho dữ liệu của bạn tổ chức và an toàn không bị mất do ổ cứng hư hỏng.

AVG PC Tuneup cụ:
• Disk Cleaner
• Disk Defrag
• Registry Cleaner
• Registry Defrag
• Disk Doctor
• Tối ưu hóa Internet
• Track Eraser
• Disk Wipe
• File Shredder
• File Recovery
• Tìm file trùng lặp
• Dịch vụ quản lý
• Startup Manager
• Gỡ cài đặt Quản lý
• Manager Tweak
• Task Manager
• Disk Explorer
• Hệ thống thông tin

Trang chủ -
Bản Full:
Code:
http://www.fileserve.com/file/B9SBXZH