Mình đang làm một form nhập dữ liệu nhân sự (PHP), trong đó có mục nhập ảnh cho các cá nhân (lưu đường dẫn file ảnh vào database). Ở đây mình dùng đoạn code sau để duyệt đến file ảnh đã được copy trước vào một thư mục:
PHP Code:
<form  method="post" enctype="multipart/form-data">
   
Chọn file ảnh: <input type="file" name="uploadFile"><br>
   <
input type="submit" value="Chọn">
</
form
Bây giờ mình muốn lấy đường dẫn của file ảnh đó để lưu vào database thì phải làm sao, bạn nào giúp mình với nhé. Mình cảm ơn!