Mình có 2 bảng csdl như thế này.Mình có một yêu cầu viết Store :
"Cật nhật đơn giá của tất cả các loại sách giảm 2%"

Mình viết
Code:
create procedure Cau2ab
as
begin
select * from Sach s, Loaisach l
where	s.Maloaisach=l.Maloaisach
	update	Sach
	set	Dongia= ''"
	where	Dongia =Dongia
end
exec Cau2ab
Các bạn giúp mình chổ điều kiện màu đỏ để cho ra kết quả đúng yêu cầu . mình bí rồi.