Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 3 trên 3
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  thanhluan710's Avatar
  thanhluan710 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Dec 2007
  Đến từ
  Thái Bình
  Bài
  1.714
  Cảm ơn
  235
  Điểm
  2.433/497 bài viết

  Default Xin mọi người trợ giúp về thuật toán trong C

  Mình gà quá mong các bạn chỉ giúp về thuật toán nếu có giải thuật thì thank rất nhiều

  Thao tác nhập các phần tử trên mảng với yêu cầu chi ra trong mảng phần tử nào là số nguyên tố số chính phương số hoàn hảov vv kiểm tra 1 số có xuất hiện trong mảng không và xuất hiện bao nhiêu lần và tại vị trí nào
  Tìn phần tử lớn nhất bé nhất lớn thứ 2 bé thứ 2 trong mảng

  Mình gà cái này lắm pro nào có thể nói rõ về giải thuật thì cảm ơn nhiều lắm


  Mãi mãi thơ ngây, mãi mãi mộng mơ. 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  xuanhung_cntt's Avatar
  xuanhung_cntt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  236
  Cảm ơn
  78
  Điểm
  65/47 bài viết

  Default

  PHP Code:
  //***********************************************************************//
  //  Code By XuanHung_Cntt                          //
  //***********************************************************************//
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  //Ham kiem tra  so n co phai la so nguyen to hay khong.tra ve 1 neu la nguyen to,tra ve 0 neu khong phai la nt
  int nt(int n)
  {
      
  int i,danhdau;
      
  //khoi tao ban dau: mac dinh so do la so nguyen to
      
  danhdau=1;
      
  //tim cac uoc cua n trong khoang 2 toi n div 2
      
  for (i=2;i<=(int) n/2;i++)
          if (
  n%i==0//neu i la uoc cua n thi ta gan bien danhdau=0
              
  danhdau=0;
      
  //tra lai gia tri cho ham
      
  return danhdau;
  }
  //Ham kiem tra 1 so co phai la so chinh phuong hay khong?Dung --> tra ve 1; sai--> 0
  int cp(int n)
  {
      
  int trave=0;
      
  // Neu n la so am thi ket luan luon khong phai la so chinh phuong
      
  if (n<0trave=0;
      
  // neu binh phuong cua can bac 2 cua n bang n thi ket luan do la so chinh phuong
      
  else
          if (
  pow((int)sqrt(n),2)==n)
          
  trave=1;
      return 
  trave;
  }
  // Ham sap xep mang a theo thu tu tang dan.n la so phan tu cua mang
  void sapxep(int a[],int n)
  {
      
  int i,j,tg;
      for (
  i=0;i<n-1;i++)
          for (
  j=i+1;j<n;j++)
              
  //Neu phan tu dung truoc ma lon hon phan tu dung sau thi doi choi 2 phan tu nay.
              
  if (a[i]>a[j])
                  
  //Doi cho 2 phan tu.
                  
  {
                      
  a[i]+=a[j];
                      
  a[j]=a[i]-a[j];
                      
  a[i]-=a[j];
                  }
  }
  // Ham Kiem tra so hoan hao? Dung -->1; sai-->0
  int hoanhao(int n)
  {
      
  int tong,i;
      
  //Bien tong luu tru tong cac uoc cua n.Khoi tao tong=0
      
  tong=0;
      
  //Tim uoc cua n 
      
  for (i=1;i<=(int) n/2;i++)
          
  //Neu i dung la uoc cua n thi ta cong them i vao bien tong: tong=tong+i
          
  if (n%i==0)
              
  tong+=i;
      
  //kiem tra xem tong co bang n hay ko?Dung --> return 1;sai--> return 0
      
  if (tong==n) return 1;
      else return 
  0;
  }    
  //Ham kiem tra 1 so AMSTRONG.
  int amstrong(int n)
  {    
      
  int nho,tong,bandau;
      
  //Bien ban dau dung de luu gia tri dau tien cua n, dung de so sanh voi bien tong
      
  bandau=n;
      
  //Bien tong dung luu tru tong cua cac phan tu sau khi lap phuong,khoi tao tong=0
      
  tong=0;
      
  //tinh tong lap phuong cua cac chu so.
      //n/10>0 => so nay >=10 => can phai tach tiep, toi khi so do chi la 1 chu so
      
  while ((int)n/10>0)
      {
          
  //Lay phan tu cuoi cung cua so do gan vao bien nho.VD so=13435 => phan tu cuoi cung la 5
          
  nho=n%10;
          
  //Bien tong=tong + nho ^3
          
  tong+=pow(nho,3);
          
  //loai bo phan tu cuoi cung cua so do di
          
  n=n/10;
      }
      
  // thuc hien xong doan tren tao co 0<=n<10,ta tien hanh cong them n^3 vao bien tong
      
  tong+=pow(n,3);
      
  //Neu tong=gia tri ban dau cua n thi ket luan so n ban dau la so Amstrong
      
  if (tong==bandau)
          return 
  1;
      else return 
  0;
  }
  // Thu tuc nhap vao 1 mang voi kich thuoc la n
  void input(int a[],int n)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  printf("A[%d]=",i);
              
  scanf("%d",&a[i]);
          }
  }
  //Ham chen 1 so nguyen x vao vi tri thu k (0<=k<n) trong mang gom n phan tu
  void chen(int a[],int x,int k,int n)
  {
      
  int i;
      
  //Don cac phan tu ve phia sau bat dau tu vi tri thu k toi vi tri thu n-1 (xuat phat tu 0)
      
  for (i=n;i>=k;i--)
      {
          
  a[i]=a[i-1];
         
  //     printf("a[%d]=%d , ",i,a[i]);
      
  }
      
  a[i]=x;
  }
  //Ham kiem tra 1 so xem so do co thuoc vao dayu hay ko?co-->1; khong-->0
  int kiemtra(int x,int a[],int n)
  {
      
  int i,danhdau=0;
      
  //Duyet tu dau mang toi cuoi mang
      
  for (i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]==xdanhdau=1;
      return 
  danhdau;
  }
  //Xuat ra man hinh mang a voi kich thuoc la n phan tu
  void output(int a[],int n)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          
  printf("%d  ",a[i]);
      
  printf("\n");
  }
  //tim so lon thu 2 trong day vua nhap:tu tuong giong o tren lop to lam
  int max2(int a[],int n)
  {
      
  int max1,max2,i;
      
  max1=a[2]>a[1]?a[1]:a[2];
      
  max2=a[2]>=a[1]?a[2]:a[1];
      for (
  i=2;i<n;i++)
          {
          if (
  max2<a[i])
              {
                  
  max1=max2;
                  
  max2=a[i];
              }
          if (
  max1==max2)
              if (
  a[i]<max1)
                  
  max1=a[i];
          }
      if (
  max1==max2)
      {
          
  max1=-1;
      }
      return 
  max1;
  }
  //dem xem cac so trog day xuat hien bao nhieu lam
  // tu tuong cung giong bai o tren lop to lam
  void slxh(int a[],int n)
  {
      
  int i,dem=0,j,tg;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]==0)
              
  dem+=1;
      if (
  dem!=0)
          
  printf("\nSo 0 Xuat Hien %d lan trong day",dem);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]!=0)
             {
              
  dem=0;
              
  tg=a[i];
              for (
  j=i;j<n;j++)
                  if (
  a[j]==tg )
                      {
                      
  dem+=1;
                      
  a[j]=0;
                      }
              
  printf("\n%d Xuat Hien %d lan trong day",tg,dem);
              }
  }
  //Ham tim uoc chung lon nhat cua 2 so a va b
  // tu tuong: chia lay phan nguyen lien tiep cua a cho b cho toi khi phan du do =0
  int ucln(int a,int b)
  {
      
  int r;
      
  // khoi tao gia tri ban dau cho bien r= phan du cua pheo chia a cho b
      
  r=a%b;
      
  // lap, dung khi bien r =0
      
  while (r!=0)
      {
          
  a=b;
          
  b=r;
          
  //r= phan du cua phep chia a cho b
          
  r=a%b;
      }
      
  // tra lai gia tri cho ham
      
  return b;
  }
  //tim uoc chung lon nhat cua 1 mang a
  // tu tuong: tim uoc chung lon nhat cua phan tu a[1] va a[2] rui gan cho bien tam
  //sau do tim ucln cua bien tam voi a[3]
  // cu lap lai nhu tren, sau khi duyet het mang ta se thu dc ucln cau mang la gia tri cua bien tam
  int uclnmang(int a[],int n)
  {
      
  int i,tam;
      
  //khoi tao bien tam =a[0]
      
  tam=a[0];
      
  //duyet tu 1 toi phan tu cuoi cung cua day
      
  for (i=1;i<n;i++)
          {
              
  // bien tam = uoc chung lon nhat cua no voi a[i]
              
  tam=ucln(tam,a[i]);
          }
      
  // tra ve gia tri cho ham
      
  return tam;
  }

  void main()
  {
      
  int n,i,j,q,k,UC;
      
  int a[100];
      
  clrscr();
      do{
          
  printf("So Phan Tu:(<n<=100)"); scanf("%d",&n);
        }
      while (
  n<=0||n>100);
      
  input(a,n);
      
  clrscr();
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  printf("\nA[%d]=%d  ",i,a[i]);
              if(
  nt(a[i]))
                  
  printf("  NT  ");
              else
                  
  printf("  KNT ");
              if (
  cp(a[i]))
                  
  printf("  CP  ");
              else
                  
  printf("  KCP ");
              if (
  hoanhao(a[i]))
                  
  printf("  HH  ");
              else
                  
  printf("  KHH ");
              if (
  amstrong(a[i]))
                  
  printf("  As  ");
              else
                  
  printf("  KAS ");
          }
      
  printf("\nNhap 1 so nguyen x:");scanf("%d",&q);
      do{
          
  printf("Vi tri chen (chu y: 0=<k<%d):",n);scanf("%d",&k);
      }
      while (
  k<|| k>=n);
      
  printf("\n\nDay sau khi nhap:\n");
      
  output(a,n);
      
  kiemtra(q,a,n);
      
  sapxep(a,n);
      
  printf("\nDay Sau Khi Sap Xep:\n");
      
  output(a,n);
      
  chen(a,q,k,n);n++;
      
  printf("\nDay sau khi chen them phan tu %d vao vi tri thu %d\n",q,k);
      
  output(a,n);
      if (
  max2(a,n)==-1)
          
  printf("\n\nTat ca cac phan tu vua nhap trung nhau\n          ==> khong ton tai phan tu lon thu 2 trong day");
      else
          
  printf("\n\nPhan tu lon thu 2 trong day la:%d\n\n",max2(a,n));
      
  printf("\n\nUoc chung lon nhat cua mang sau khi chen la:%d\n",uclnmang(a,n));
      
  printf("\n\nSo Lan Xuat hien cua cac so trong day vua them la:");
      
  slxh(a,n);
      
  getch();
 4. Có 1 thành viên cảm ơn xuanhung_cntt cho bài viết này:
  thanhluan710 (18-04-2009)

 5. #3
  xuanhung_cntt's Avatar
  xuanhung_cntt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  236
  Cảm ơn
  78
  Điểm
  65/47 bài viết

  Default

  PHP Code:
  //***********************************************************************//
  //  Code By XuanHung_Cntt                          //
  //***********************************************************************//
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  //Ham kiem tra  so n co phai la so nguyen to hay khong.tra ve 1 neu la nguyen to,tra ve 0 neu khong phai la nt
  int nt(int n)
  {
      
  int i,danhdau;
      
  //khoi tao ban dau: mac dinh so do la so nguyen to
      
  danhdau=1;
      
  //tim cac uoc cua n trong khoang 2 toi n div 2
      
  for (i=2;i<=(int) n/2;i++)
          if (
  n%i==0//neu i la uoc cua n thi ta gan bien danhdau=0
              
  danhdau=0;
      
  //tra lai gia tri cho ham
      
  return danhdau;
  }
  //Ham kiem tra 1 so co phai la so chinh phuong hay khong?Dung --> tra ve 1; sai--> 0
  int cp(int n)
  {
      
  int trave=0;
      
  // Neu n la so am thi ket luan luon khong phai la so chinh phuong
      
  if (n<0trave=0;
      
  // neu binh phuong cua can bac 2 cua n bang n thi ket luan do la so chinh phuong
      
  else
          if (
  pow((int)sqrt(n),2)==n)
          
  trave=1;
      return 
  trave;
  }
  // Ham sap xep mang a theo thu tu tang dan.n la so phan tu cua mang
  void sapxep(int a[],int n)
  {
      
  int i,j,tg;
      for (
  i=0;i<n-1;i++)
          for (
  j=i+1;j<n;j++)
              
  //Neu phan tu dung truoc ma lon hon phan tu dung sau thi doi choi 2 phan tu nay.
              
  if (a[i]>a[j])
                  
  //Doi cho 2 phan tu.
                  
  {
                      
  a[i]+=a[j];
                      
  a[j]=a[i]-a[j];
                      
  a[i]-=a[j];
                  }
  }
  // Ham Kiem tra so hoan hao? Dung -->1; sai-->0
  int hoanhao(int n)
  {
      
  int tong,i;
      
  //Bien tong luu tru tong cac uoc cua n.Khoi tao tong=0
      
  tong=0;
      
  //Tim uoc cua n 
      
  for (i=1;i<=(int) n/2;i++)
          
  //Neu i dung la uoc cua n thi ta cong them i vao bien tong: tong=tong+i
          
  if (n%i==0)
              
  tong+=i;
      
  //kiem tra xem tong co bang n hay ko?Dung --> return 1;sai--> return 0
      
  if (tong==n) return 1;
      else return 
  0;
  }    
  //Ham kiem tra 1 so AMSTRONG.
  int amstrong(int n)
  {    
      
  int nho,tong,bandau;
      
  //Bien ban dau dung de luu gia tri dau tien cua n, dung de so sanh voi bien tong
      
  bandau=n;
      
  //Bien tong dung luu tru tong cua cac phan tu sau khi lap phuong,khoi tao tong=0
      
  tong=0;
      
  //tinh tong lap phuong cua cac chu so.
      //n/10>0 => so nay >=10 => can phai tach tiep, toi khi so do chi la 1 chu so
      
  while ((int)n/10>0)
      {
          
  //Lay phan tu cuoi cung cua so do gan vao bien nho.VD so=13435 => phan tu cuoi cung la 5
          
  nho=n%10;
          
  //Bien tong=tong + nho ^3
          
  tong+=pow(nho,3);
          
  //loai bo phan tu cuoi cung cua so do di
          
  n=n/10;
      }
      
  // thuc hien xong doan tren tao co 0<=n<10,ta tien hanh cong them n^3 vao bien tong
      
  tong+=pow(n,3);
      
  //Neu tong=gia tri ban dau cua n thi ket luan so n ban dau la so Amstrong
      
  if (tong==bandau)
          return 
  1;
      else return 
  0;
  }
  // Thu tuc nhap vao 1 mang voi kich thuoc la n
  void input(int a[],int n)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  printf("A[%d]=",i);
              
  scanf("%d",&a[i]);
          }
  }
  //Ham chen 1 so nguyen x vao vi tri thu k (0<=k<n) trong mang gom n phan tu
  void chen(int a[],int x,int k,int n)
  {
      
  int i;
      
  //Don cac phan tu ve phia sau bat dau tu vi tri thu k toi vi tri thu n-1 (xuat phat tu 0)
      
  for (i=n;i>=k;i--)
      {
          
  a[i]=a[i-1];
         
  //     printf("a[%d]=%d , ",i,a[i]);
      
  }
      
  a[i]=x;
  }
  //Ham kiem tra 1 so xem so do co thuoc vao dayu hay ko?co-->1; khong-->0
  int kiemtra(int x,int a[],int n)
  {
      
  int i,danhdau=0;
      
  //Duyet tu dau mang toi cuoi mang
      
  for (i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]==xdanhdau=1;
      return 
  danhdau;
  }
  //Xuat ra man hinh mang a voi kich thuoc la n phan tu
  void output(int a[],int n)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          
  printf("%d  ",a[i]);
      
  printf("\n");
  }
  //tim so lon thu 2 trong day vua nhap:tu tuong giong o tren lop to lam
  int max2(int a[],int n)
  {
      
  int max1,max2,i;
      
  max1=a[2]>a[1]?a[1]:a[2];
      
  max2=a[2]>=a[1]?a[2]:a[1];
      for (
  i=2;i<n;i++)
          {
          if (
  max2<a[i])
              {
                  
  max1=max2;
                  
  max2=a[i];
              }
          if (
  max1==max2)
              if (
  a[i]<max1)
                  
  max1=a[i];
          }
      if (
  max1==max2)
      {
          
  max1=-1;
      }
      return 
  max1;
  }
  //dem xem cac so trog day xuat hien bao nhieu lam
  // tu tuong cung giong bai o tren lop to lam
  void slxh(int a[],int n)
  {
      
  int i,dem=0,j,tg;
      for (
  i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]==0)
              
  dem+=1;
      if (
  dem!=0)
          
  printf("\nSo 0 Xuat Hien %d lan trong day",dem);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          if (
  a[i]!=0)
             {
              
  dem=0;
              
  tg=a[i];
              for (
  j=i;j<n;j++)
                  if (
  a[j]==tg )
                      {
                      
  dem+=1;
                      
  a[j]=0;
                      }
              
  printf("\n%d Xuat Hien %d lan trong day",tg,dem);
              }
  }
  //Ham tim uoc chung lon nhat cua 2 so a va b
  // tu tuong: chia lay phan nguyen lien tiep cua a cho b cho toi khi phan du do =0
  int ucln(int a,int b)
  {
      
  int r;
      
  // khoi tao gia tri ban dau cho bien r= phan du cua pheo chia a cho b
      
  r=a%b;
      
  // lap, dung khi bien r =0
      
  while (r!=0)
      {
          
  a=b;
          
  b=r;
          
  //r= phan du cua phep chia a cho b
          
  r=a%b;
      }
      
  // tra lai gia tri cho ham
      
  return b;
  }
  //tim uoc chung lon nhat cua 1 mang a
  // tu tuong: tim uoc chung lon nhat cua phan tu a[1] va a[2] rui gan cho bien tam
  //sau do tim ucln cua bien tam voi a[3]
  // cu lap lai nhu tren, sau khi duyet het mang ta se thu dc ucln cau mang la gia tri cua bien tam
  int uclnmang(int a[],int n)
  {
      
  int i,tam;
      
  //khoi tao bien tam =a[0]
      
  tam=a[0];
      
  //duyet tu 1 toi phan tu cuoi cung cua day
      
  for (i=1;i<n;i++)
          {
              
  // bien tam = uoc chung lon nhat cua no voi a[i]
              
  tam=ucln(tam,a[i]);
          }
      
  // tra ve gia tri cho ham
      
  return tam;
  }

  void main()
  {
      
  int n,i,j,q,k,UC;
      
  int a[100];
      
  clrscr();
      do{
          
  printf("So Phan Tu:(<n<=100)"); scanf("%d",&n);
        }
      while (
  n<=0||n>100);
      
  input(a,n);
      
  clrscr();
      for (
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  printf("\nA[%d]=%d  ",i,a[i]);
              if(
  nt(a[i]))
                  
  printf("  NT  ");
              else
                  
  printf("  KNT ");
              if (
  cp(a[i]))
                  
  printf("  CP  ");
              else
                  
  printf("  KCP ");
              if (
  hoanhao(a[i]))
                  
  printf("  HH  ");
              else
                  
  printf("  KHH ");
              if (
  amstrong(a[i]))
                  
  printf("  As  ");
              else
                  
  printf("  KAS ");
          }
      
  printf("\nNhap 1 so nguyen x:");scanf("%d",&q);
      do{
          
  printf("Vi tri chen (chu y: 0=<k<%d):",n);scanf("%d",&k);
      }
      while (
  k<|| k>=n);
      
  printf("\n\nDay sau khi nhap:\n");
      
  output(a,n);
      
  kiemtra(q,a,n);
      
  sapxep(a,n);
      
  printf("\nDay Sau Khi Sap Xep:\n");
      
  output(a,n);
      
  chen(a,q,k,n);n++;
      
  printf("\nDay sau khi chen them phan tu %d vao vi tri thu %d\n",q,k);
      
  output(a,n);
      if (
  max2(a,n)==-1)
          
  printf("\n\nTat ca cac phan tu vua nhap trung nhau\n          ==> khong ton tai phan tu lon thu 2 trong day");
      else
          
  printf("\n\nPhan tu lon thu 2 trong day la:%d\n\n",max2(a,n));
      
  printf("\n\nUoc chung lon nhat cua mang sau khi chen la:%d\n",uclnmang(a,n));
      
  printf("\n\nSo Lan Xuat hien cua cac so trong day vua them la:");
      
  slxh(a,n);
      
  getch();
 6. Có 1 thành viên cảm ơn xuanhung_cntt cho bài viết này:
  thanhluan710 (18-04-2009)

 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •