các bác có bác nào pro về khoản này giúp em với.Có người bạn nhờ em giúp nhưng chuyên môn của em không phải nên k giúp đc.Vì vậy post lên đây cầu cứu mọi người:
Đề bài:
Quản lý điểm của học viên

Trung tâm tin học dân trí muốn lưu các học viên , sau khi học viên tích lũy
Đủ các điểm (2 môn :tin học văn phòng _5dvht, lập trình visual foxpro 7dvht) ,học viên sẽ được cấp chứng chỉ và được in bảng điểm và kèm theo để xin việc.Mỗi sinh viên có 1 bảng điểm các môn khác nhau. Mỗimoon họccos tên môn học và số đơn vị học trình, nhờ đó ta có thể tính được điểm trung bình của học viên. Bảng điểm in ra có các thong tin nơi cấp bằng, tên học viên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, năm vào học, ngày tốt nghiệp, và tất nhiên là danh sách các điểm.

Yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu cho phép trung tâm lưu điểm cho các học viên và cập nhập cũng như kiểm tra. Khi nào học viên tích lũy đủ các điểm, bảng điểm sẽ được in ra và gửi cho sinh viên(gợi ý)
1. In ra bảng điểm cho từng học viên theo mẫu
2. Thống kếoos học viên chưa đủ điều kiện được cấp bằng
3. Thống kê số học viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc
4. Thống kê số học viên tốt nghiệp loại trung bình.
5. …..
6.


Hướng dẫn:


I. MÔ TẢ BÀI TOÁN QUẢN LÝ
II. PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU
Ghi chú:
• Quan hệ giữa các bảng
• Mục đích của các trường trong từng bảng, và mục đích của các bảng
III. MÔ TẢ CHI TIẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU
Ví dụ:
Bảng NhanVien.dbf
Field name Type Width Caption Field comment
MaNV C 5 Mã nhân viên Primary key
HoTen C 35 Họ tên nhân viên
GT L 1 Giới tính Nam, Nữ


Mô hình quan hệ giữ liệu
(kèm theo ảnh minh họa)

IV. QUERY – Truy vấn
Ghi chú: mô tả mục đích của các queries (kèm theo ảnh minh họa)
V. FORM
Ghi chú: mô tả ý nghĩa và chức năng của Form( kèm theo hình ảnh minh họa).
VI. REPORT – Báo biểu
Ghi chú: mô tả mục đích (ý nghĩa) của Report (kèm theo hình ảnh minh họa).