Phần mềm kế toán Visa Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP, được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Sản phẩm: Phần mềm kế toán – VISA Accounting có các chức năng sau:
Quản trị hệ thống
Khai báo số dư tài khoản, số dư sản phẩm
Khi báo số dư công trình, tồn kho đầu kỳ, số dư hạn hạch toán
Khai báo và định nghĩa các trường dữ liệu khi nhập liệu.
Sao chép (copy) vào, ra số liệu.
Lưu trữ (backup) số liệu, khóa số liệu.
Bảo trì, kiểm tra số liệu.
Khai báo và phân quyền chi tiết cho từng người sử dụng (Phân quyền theo từng phân hệ cho từng chứng từ chi tiết theo từng nghiệp vụ: xem, thêm, sửa, xóa)
Nhật ký sửa xóa chứng từ
Quản lý tài chính kế toán
Quản lý kế toán vốn bằng tiền:
Quản lý tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, tiền vay của Công ty bao gồm các chứng từ thu, chi, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu thanh toán hoàn ứng và các nghiệp vụ liên quan đến tiền….
Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, theo các khoản mục chi phí
Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.
Cho phép in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC, chứng từ ngân hàng.
Kế toán bán hàng & công nợ phải thu
Quản lý & phân nhóm khách hàng theo nhiều tiêu thức (theo khu vực, vùng miền, loại hình …)
Quản lý và theo dõi kế hoạch bán hàng.
Quản lý và phân tích doanh thu và chi phí bán hàng
Quản lý công nợ theo định mức tín dụng
Các báo cáo bán hàng theo mặt hàng; theo nhà cung cấp; theo hợp đồng vụ việc, theo bộ phận, chi tiết theo nhiều tiêu thức do người dùng lựa chọn...
Báo cáo phân tích bán hàng so sánh các kỳ với nhau (tuần, tháng, quý, nữa năm...)
Các báo bán hàng kết hợp linh động chéo các chỉ tiêu do người dùng lựa chọn
Quản lý và theo dõi công nợ phải thu khách hàng cả về định mức nợ lẫn hạn mức nợ.
Tự động lên các báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ phải thu khác và bảng kê thuế GTGT đầu ra
Kế toán mua hàng & công nợ phải trả
Quản lý mua hàng: mua nội địa và nhập khẩu.
Quản lý mua hàng và công nợ phải trả chi tiết theo đơn hàng, nhà cung cấp.
Quản lý và theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp theo hợp đồng, hạn thanh toán.
Các báo cáo mua hàng theo mặt hàng; theo nhà cung cấp; theo hợp đồng vụ việc; theo dạng nhập;....
Kế toán công nợ phải thu, phải trả khác
Quản lý bù trừ công nợ khách hàng – nhà cung cấp và ngược lại.
Quản lý các khoản trả trước của khách hàng, các khoản ứng trước nhà cung cấp.
Kế toán hàng tồn kho
Cho phép khai báo danh mục và thông số vật tư hàng hóa theo cấp nhóm hình cây thư mục.
Khai báo danh mục và thông số hệ thống kho. Cho phép khai báo kho theo từng công trình, đơn hàng, hợp đồng, vụ việc...
Quản lý nhập – xuất hàng hóa, vật tư: nhập mua, nhập từ sản xuất – từ gia công, nhập khác; xuất bán, xuất sản xuất – gia công, xuất điều chuyển kho, xuất khác...
Cho phép tính giá hàng tồn kho theo phương pháp: Bình quân tháng, bình quân di động, FIFO, đích danh
Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư hoặc theo tất cả các vật tư, theo nhà cung cấp (khách hàng), theo từng hợp đồng, vụ việc chi tiết theo nhiều tiêu thức do người dùng lựa chọn
Hỗ trợ kiểm tra lệch kho và tài khoản
Kế toán tài sản cố định & công cụ dụng cụ.
Tự động tính khấu hao tài sản cố định (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) và lên báo cáo quá trình khấu hao tài sản cũng như các báo cáo liên qua đến tài sản đó trong quan trình sử dụng.
Cho phép khai báo và tạo các bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều tiêu chí.
Quản lý và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ để lên các báo cáo liên quan.
Quản lý quá trình tăng giảm và thay đổi nguyên giá TSCĐ
Quản lý và phân bổ chi phí CCDC theo nhiều tiêu chí.
Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về TSCĐ và CCDC theo qui định mới của BTC.
Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành
Quản lý số dư sản phẩm công trình, số dư hạn thanh toán của công trình
Quản lý danh mục sản phẩm công trình, hợp đồng công trình
Quản lý danh mục vụ việc, khế ước vay
Tập hợp chi phí và tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, định mức, đơn hàng, giá thành theo công trình…
Tập hợp chi phí và tính giá thành theo các phương pháp: Chi phí trực tiếp, Hệ số, Tỷ lệ và Định mức
Kế toán tổng hợp, báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo thuế.
Phân bổ và kết chuyển các khoản mục chi phí, giá vốn, doanh thu... để lên các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lãi lỗ...
Tự động lập các báo tài chính, báo cáo thuế theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006; Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2007.
Tự động tính và lập các báo cáo Thuế GTGT, Thuế TNDN theo các thông tư Thông tư 32/2007/TT-BTC, thông tư 60/2007/TT-BTC, thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007, thông tư 244/TT-BTC ngày 31/12/2009.
Tự động kết xuất ra Excel các bảng kê thuế GTGT theo đúng biểu mẫu và font chữ, sau đó dễ dàng import vào phần mềm kê khai thuế (3.0) để in mã vạch.
Tự động lên bộ sổ sách kế toán theo hình thức: Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ và Nhật ký sổ cái.
Phiếu kế toán cho phép hạch toán một nợ nhiều có hoặc một có nhiều nợ hoặc nhiều nợ nhiều có để thực hiện các bút toán điều chỉnh và các nghiệp vụ đặc thù khác...

Tiện ích của VISA Accounting:
Giao diện thân thiện, dễ học và dễ sử dụng
Song ngữ Việt – Anh, Quản lý đa ngoại tệ.
Độ bảo mật cao, phân quyền chi tiết đến từng người dùng, từng phân hệ đến từng chứng từ chi tiết cho từng nghiệp vụ xem, thêm, sửa, xóa.
Tính năng Drill-down (Quản trị ngược) giúp việc kiểm tra và sửa chứng từ nhanh chóng tiện lợi.
Dịch vụ:
Khảo sát và tư vấn hệ thống.
Hiệu chỉnh, bổ sung chức năng theo quản lý yêu cầu (nếu có).
Tư vấn, hướng dẫn và đào tạo cho đến khi sử dụng thành thạo chương trình.
Hỗ trợ sử dụng và Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống.
Bảo trì sản phẩm theo hợp đồng bảo trì được thõa thuận bởi hai bên.

Tính năng mới của Visa-Accounting
Tính năng nổi bật cho chuyên ngành xây dựng, xây lắp, tư vấn thiết kế
Kết chuyển chi phí trực tiếp cho từng công tình
Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
Quản lý số dư cho từng sản phẩm, công trình
Quản lý số dư hạn thanh toán của từng công trình
Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
Bảng tính giá thành nguyên vật liệu thực tế so với dự toán
Bảng phân bổ tiền lương theo từng công trình
Theo dõi tạm ứng theo từng công trình (chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
Theo dõi phân bổ tiền lương theo từng công trình
Tính giá thành theo từng hạng mục
Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình
Tính năng nổi bật cho chuyên ngành thương mại và dịch vụ
Quản lý Xuất - Nhập - Tồn hàng hoá, sản phẩm
Theo dõi bán hàng – công nợ phải thu khách hàng
Theo dõi mua hàng – công nợ phải trả nhà cung cấp
Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, hoá đơn, hợp đồng …
Theo dõi doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, đối tượng công nợ…
Chi phí mua hàng, tự động phân bố chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
Theo dõi lãi, lỗ từng đối tượng, mặt hàng, hạn thanh toán phải trả, phải thu
Đưa ra các bảng kê bán hàng theo: ngày, mặt hàng, vụ việc, các kho, tài khoản, bộ phận, công trình sản phẩm
Bảng kê bán hàng có tiền chi phí theo từng mặt hàng
Theo dõi nhập xuất tồn của từng hàng hoá, sản phẩm, kho
Tự động phân bổ, kết chuyển
Tính năng nổi bật cho chuyên ngành sản xuất, tính giá thành
Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
Theo dõi công đoạn sản xuất
Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
Tự động phân bổ kết chuyển


Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ :
Công ty Cổ Phần phát triển phần mềm Visa
Mr Nguyễn Mạnh Tiến
Mobile: 0977 497 405
Email: