Máy nhà em cai Itunes khi chạy nó báo lỗi "iTunes has detected a problem with your audio configuration. Audio/Video playback may not operate properly.". Vậy là bị gì vậy các Pro