Có ai có phần mềm nào theo dõi các máy trong mạng lan chát skype không?
Cho mình xin với
Thanks