mai 2h toi 5h chiều tại các phòng máy thân thiện có tặng bạch kim lệnh free. ai chủ phòng máy dk e 4acc voi. hic