Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Vn-Zoom tặng code kích hoạt game trên steam - đóng hè 2016


Chọn modem phát wifi cày game

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

Vn-Zoom.com Reviews

Hội những người bạn Vn-Zoomkết quả từ 1 tới 14 trên 14
 1. #1
  perfectsoft's Avatar
  perfectsoft vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Feb 2009
  Đến từ
  Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bài
  76
  Cảm ơn
  4
  Điểm
  91/20 bài viết

  Default Cần giúp về mạch Đồng hồ số thời gian thực dùng PIC

  Em đang làm đồ án VXL về mạch Đồng hồ số (giờ, phút, giây) sử dụng PIC 16f877a, DS12c887, hiển thị lên 6 LED 7 đoạn, có ít nhất 3 nút nhấn, lập trình bằng ASm, em lên mạng tìm rồi mà k thấy, đa số toàn viết bằng C, mà C thì em chưa có học, anh, chị nào pít về mạch này xin giúp em với...em cám ơn nhìu...

 2. #2
  congloi201's Avatar
  congloi201 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  5
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  mình củng đang làm đề tài đó nè bạn.mình củng tìm hiểu mà chưa có hướng giải quyết

 3. #3
  perfectsoft's Avatar
  perfectsoft vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Feb 2009
  Đến từ
  Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bài
  76
  Cảm ơn
  4
  Điểm
  91/20 bài viết

  Default

  Vậy à, mình lên mạng Search thấy cũng nhìu lắm, nhưng đa số toàn viết bằng C, hiển thị lên LCD ko, pó ta...

  ---------- Bài thêm lúc 12:21 ---------- Bài trước là lúc 12:18 ----------

  Bạn xem thử đoạn Code và mạch này nhé...
  Coi thử nó sai chổ nào mà vẫn chưa chạy được..!!!
  Nó hiển thị lên LCD, k pít có cách nào chuyển qua hiển thị lên led 7 đoạn k nữa...
  Các anh, chi ơi, giúp em với...

  ---------- Bài thêm lúc 12:22 ---------- Bài trước là lúc 12:21 ----------

  PROCESSOR 16f877a
  INCLUDE <p16f877a.inc>
  __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF &_CPD_OFF
  ;--------------------------------------------
  DATA_R EQU 0X20
  ADD_R EQU 0X21
  RAM_SEC EQU 0x22
  RAM_MIN EQU 0x23
  RAM_HOU EQU 0x24
  RAM_DAY EQU 0x25
  RAM_DAT EQU 0x26
  RAM_MON EQU 0x27
  RAM_YEA EQU 0x28
  W_SAVE EQU 0x29
  STATUS_SAVE EQU 0x2A
  PCLATH_SAVE EQU 0x2B
  FSR_SAVE EQU 0x2C
  DELAY_REG1 EQU 0X2D
  DELAY_REG2 EQU 0X2E
  DELAY_REG3 EQU 0X2F
  HCHUC EQU 0X30
  HDV EQU 0X31
  MSB EQU 0X32
  LSB EQU 0X33
  DATA_W EQU 0X34
  ADD_W EQU 0X35
  TAM EQU 0X36
  MAXNGAY EQU 0X37
  COUNT EQU 0X38
  ;-----------------------------------------------
  #DEFINE DS PORTE,2
  #DEFINE RW PORTE,1
  #DEFINE AS PORTE,0
  #DEFINE TIME_SET PORTB,2
  #DEFINE TURN_UP PORTB,5
  #DEFINE TURN_DOWN PORTB,4
  #DEFINE DATAPORT PORTD
  #DEFINE PORT_LCD PORTC
  #DEFINE E PORTC,7
  #DEFINE RS PORTC,6
  ;-----------------------------------------------
  ORG 04H ; NGAT NGOAI THEO XUNG CLK CUA DS1307 DE XAC DINH THOI GIAN TRUY XUAT DU LIEU TRONG DS1307
  GOTO NGAT

  NGAT
  ;--------------------------------
  ; PHAN LUU LAI CAC GIA TRI VI KHI NGAT RAT CO THE CAC GIA TRI TREN SE BI THAY DOI
  MOVLW W_SAVE ; LUU W RA THANH GHI NGOAI
  MOVF STATUS,W ; DOI DO W VA STATUS
  MOVLW STATUS_SAVE ; LUU W LUC DO DANG CHUA GIA TRI STATUS
  MOVF PCLATH,W
  MOVLW PCLATH_SAVE ; LUU PCLATH RA NGOAI
  MOVF FSR,W ; DOI CHO
  MOVLW FSR_SAVE ; LUU FSR RA NGOAI
  ;---------------------------------
  ; PHAN BAT DAU CHUONG TRINH NGAT
  BTFSS INTCON,1 ; BIT KIEM TRA COI CO XAY RA NGAT BR0
  GOTO NEXT_INTERRUPT; NEU GIA TRI CUA HAM SS TREN TRA VE O (KO CO NGAT RB0) THI THUC HIEN NGAT TIEP THEO
  BANKSEL TAM
  INCF TAM
  MOVLW D'2'
  XORWF TAM,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO NEXT_INTERRUPT
  VONGLAP
  BCF STATUS,RP0
  CLRF TAM
  MOVLW d'10'
  MOVWF ADD_R
  CALL READ_12C887
  BTFSC DATA_R,7 ; Du lieu da san sang de truy xuat??
  GOTO VONGLAP ; neu chua, Doi
  CALL UPDATE ; neu roi, cap nhat gia tri moi
  CALL TRANSFER_LCD
  GOTO NEXT_INTERRUPT
  NEXT_INTERRUPT
  BCF INTCON,1 ; XOA CO NGAT RB0 DE KHOI DONG NGAT TIEP THEO
  ;---------------------------------
  ;PHAN KHOI PHUC LAI CAC DU LIEU TRONG THANH GHI
  MOVF PCLATH_SAVE,W
  MOVLW PCLATH
  MOVF STATUS_SAVE,W
  MOVLW STATUS
  MOVF FSR_SAVE,W
  MOVLW FSR
  MOVF W_SAVE,W
  RETFIE
  ;----------------------------------------
  ;PHAN CHUONG TRINH CHINH
  ORG 0X00
  GOTO START
  ORG 0X40
  START
  BANKSEL INTCON
  CLRF INTCON ; XOA THANH DIEU KHIEN NGAT
  BANKSEL TAM
  CLRF TAM
  CALL DELAY_15MS
  BSF STATUS,RP0 ; select BANK1
  MOVLW 0x06 ; tat ca cac chan I/O deu la dang so
  MOVWF ADCON1
  CLRF TRISD
  CLRF TRISE
  CALL INIT_12C887
  CALL INIT_LCD
  ;------------------------------------------------
  CALL UPDATE
  CALL INIT_TRANSFER
  BCF STATUS,RP1
  BSF STATUS,RP0
  MOVLW B'11111111' ;KHOI TAO PORT B NHAP
  BANKSEL TRISB
  BANKSEL OPTION_REG
  BCF OPTION_REG,6
  BANKSEL INTCON
  BSF INTCON,INTE ; BAT BIT DK NGAT NGOAI
  BSF INTCON,PEIE ; BAT BIT DK NGAT NGOAI
  BSF INTCON,GIE ; BAT BIT DK NGAT TOAN CUC
  BTFSS TIME_SET
  CALL HIEUCHINHGIO
  GOTO $-2
  ;--------------------------------------------------------------
  ; KHOI TAO CHO 12C887
  ;-------------------------------------------------------------
  INIT_12C887
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW b'00101111' ; dua gia tri vao thanh ghi "register A"
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'10'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVLW b'01011010' ; dua gia tri vao thanh ghi "register B"
  MOVWF DATA_W ; dang du lieu 24 gio
  MOVLW d'11' ; dang du lieu BCD
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  RETLW 0X00
  ;----------------------------------------------
  UPDATE ; CHUONG TRINH DUNG DE UPDATE DU LIEU VAO RAM PIC DE XUAT LCD.
  MOVLW D'00'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO RAM_SEC
  MOVWF RAM_SEC
  MOVLW D'02'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO MIN
  MOVWF RAM_MIN
  MOVLW D'04'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO HOU
  MOVWF RAM_HOU
  MOVLW D'06'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO THU
  MOVWF RAM_DAY
  MOVLW D'07'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO NGAY
  MOVWF RAM_DAT
  MOVLW D'08'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO THANG
  MOVWF RAM_MON
  MOVLW D'09'
  MOVWF ADD_R ; CHUYEN DIA CHI THANH GHI CHU GT GIAY
  CALL READ_12C887 ; DOC GIA TRI GIAY
  MOVF DATA_R,0 ; CHUYEN VAO VAO NAM
  MOVWF RAM_YEA
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------------------------------
  WRITE_12C887 ; GHI DU LIEU VAO RTC
  BSF STATUS,RP0 ; CHON PORTD LA PORTOUT
  CLRF TRISD
  BCF STATUS,RP0
  MOVF ADD_W,0 ; CHUYEN DIA CHI RA TRUOC
  MOVWF DATAPORT
  BSF DS
  BSF RW
  NOP
  BSF AS
  NOP
  BCF AS
  NOP
  MOVF DATA_W,0 ; CHUYEN DATA RA SAU
  MOVWF DATAPORT
  BCF RW
  NOP
  BSF AS
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------------------------------------------------------------
  READ_12C887 ; DOC DU LIEU TU RTC
  BSF STATUS,RP0 ; CHON PORTD OUT
  CLRF TRISD
  BCF STATUS,RP0
  MOVF ADD_R,0 ; CHUYEN DC DU LIEU CAN DOC
  MOVWF DATAPORT
  BSF DS
  BSF RW
  NOP
  BSF AS
  NOP
  BCF AS
  NOP
  BCF DS
  NOP
  BSF STATUS,RP0
  MOVLW 0xFF ; THIET LAP PORTC IN
  MOVWF TRISD
  BCF STATUS,RP0
  MOVF DATAPORT,0 ;CHUYEN DU LIEU RA SAU
  MOVWF DATA_R
  BSF AS
  RETLW 0X00
  ;----------------------------------------------
  TRANSFER_LCD ; CHUYEN CAC GIA TRI THOI GIAN VAO LCD
  ;Y TUONG LA CHI NHUNG GIA TRI NAO THAY DOI THI MOI DUOC CAP NHAT LEN LCD
  ;THUC HIEN: KT GIA TRI DAU CUA MOI MUC THOI GIAN, NEU GIA TRI THANH GHI THOI GIAN
  ;BANG VOI GIA TRI BAN DAU (O HAY 1) THI SE DUOC QUET TIEP DEN TH TIEP THEO
  ;------------------------
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'0'
  XORWF RAM_SEC,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO GIAY_DOI1 ;NEU GIAY KHAC 0 THI CHI DOI GIAY
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'0' ;NEU GIAY = 0 THI PHUT DOI
  XORWF RAM_MIN,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO PHUT_DOI1
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'0'
  XORWF RAM_HOU,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO GIO_DOI1
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'1'
  XORWF RAM_DAT,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO NGAY_DOI1
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'1'
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO THANG_DOI1
  BCF STATUS,RP0
  MOVLW D'1'
  XORWF RAM_YEA,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO NAM_DOI1
  GIAY_DOI1:
  CALL GIAY_DOI
  GOTO KETTHUC
  PHUT_DOI1:
  CALL PHUT_DOI
  GOTO KETTHUC
  GIO_DOI1:
  CALL GIO_DOI
  GOTO KETTHUC
  NGAY_DOI1:
  CALL NGAY_DOI
  GOTO KETTHUC
  THANG_DOI1:
  CALL THANG_DOI
  GOTO KETTHUC
  NAM_DOI1:
  CALL NAM_DOI
  KETTHUC
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------
  NAM_DOI
  CALL THANG_DOI
  MOVLW 0X2F ; DAU GACH CHEO
  CALL WR_DATA
  MOVLW 0X32
  CALL WR_DATA
  MOVLW 0X30
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_YEA,0 ; GUI GIA TRI YEAR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;-----------------------------------
  THANG_DOI
  CALL NGAY_DOI
  MOVLW 0X2F ; DAU GACH CHEO
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_MON,0 ; GUI GIA TRI MONTH RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;----------------------------------
  NGAY_DOI
  CALL GIO_DOI
  CALL DVI_NGAY
  MOVF RAM_DAT,0 ; GUI GIA TRI DATE RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------------
  GIO_DOI
  CALL DVI_GIO
  MOVF RAM_HOU,0 ; GUI GIA TRI SECOND RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X3A ; DAU HAI CHAM
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_MIN,0 ; GUI GIA TRI MIN RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X3A ; DAU HAI CHAM
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_SEC,0 ; GUI GIA TRI HOUR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;--------------------------------------------------
  PHUT_DOI
  CALL DVI_PHUT
  MOVF RAM_MIN,0 ; GUI GIA TRI MIN RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X3A ; DAU HAI CHAM
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_SEC,0 ; GUI GIA TRI HOUR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;--------------------------------------------------
  GIAY_DOI ; CHUONG TRINH XUAT LCD CHI GIAY THAY DOI
  CALL DVI_GIAY
  MOVF RAM_SEC,0 ; GUI GIA TRI HOUR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------------
  INIT_TRANSFER
  MOVLW 0X80 ; EP CON TRO VE DAU DONG 1
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVF RAM_HOU,0 ; GUI GIA TRI SECOND RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X3A ; DAU HAI CHAM
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_MIN,0 ; GUI GIA TRI MIN RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X3A ; DAU HAI CHAM
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_SEC,0 ; GUI GIA TRI HOUR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0XC0 ; EM CON TRO VE DONG DONG THU 2
  CALL WR_INS ; GUI LENH DI
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVF RAM_DAT,0 ; GUI GIA TRI DATE RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X2F ; DAU GACH CHEO
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_MON,0 ; GUI GIA TRI MONTH RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  MOVLW 0X2F ; DAU GACH CHEO
  CALL WR_DATA
  MOVLW 0X32
  CALL WR_DATA
  MOVLW 0X30
  CALL WR_DATA
  MOVF RAM_YEA,0 ; GUI GIA TRI YEAR RA LCD
  CALL MA_HOA_SO
  RETLW 0X00
  ;-----------------------------------------------
  MA_HOA_SO ; IN:W OUT:LCD
  CALL TACHSO ; TACH THANH CHUC VA DON VI
  MOVF HCHUC,W
  ADDLW 0X30
  CALL WR_DATA
  MOVF HDV,W
  ADDLW 0X30
  CALL WR_DATA
  RETLW 0X00
  ;-------------------------------------------------
  INIT_LCD ;CHUONG TRINH KHOI DONG LCD
  BANKSEL TRISD ; KHOI TAO PORT C XUAT LCD
  MOVLW B'00000000'
  MOVWF TRISC
  BANKSEL PORT_LCD
  MOVLW 0X00
  NOP
  NOP
  MOVWF PORT_LCD
  ;------------KHOI DONG LCD
  BSF E ;PHAT LENH RONG DAU TIEN
  BCF E
  MOVLW b'00000011' ;PHAT LENH RESET 3 LAN
  MOVWF PORT_LCD
  CALL DELAY_160US ;DELAY DE DOI CAC CHAN PROT D NHAN DU DU LIEU
  BSF E
  BCF E
  CALL DELAY_5MS ; DOI LCD NHAN XONG
  MOVLW b'00000011'
  MOVWF PORT_LCD
  CALL DELAY_160US
  BSF E
  BCF E
  CALL DELAY_160US ; DOI LCD NHAN XONG
  MOVLW b'00000011'
  MOVWF PORTB
  CALL DELAY_160US
  BSF E ; Send 4 bits
  BCF E
  ;---------------TRUYEN LENH KHOI DONG
  MOVLW b'00000010' ; DAT CHE DO TRUYEN 4 BIT
  MOVWF PORT_LCD
  CALL DELAY_160US
  BSF E
  BCF E
  CALL DELAY_160US
  MOVLW 0X28 ; THIET LAP GUI NHAN 4 BIT; 2DONG 5X7
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X0C ; BAT HIEN THI TAT CON TRO
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X06 ;EP CON TRO VE DAU DONG 1
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X01 ; CLR MAN HINH
  CALL WR_INS
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------
  WR_INS: ; CT CON XUAT LENH RA LCD IN:W
  CALL CHANGE_NIBLE ; CT CON DUNG TACH TRONG SO CAO RA PORTD
  MOVF MSB,W
  MOVWF PORT_LCD
  CALL DELAY_160US ; Send 4 bits MSB
  BSF E ; SET BIT EN CHO TRUYEN NHAN
  BCF E
  CALL DELAY_5MS
  MOVF LSB,W ; SEND 4 BIT LSB
  MOVWF PORT_LCD
  CALL DELAY_160US
  BSF E
  BCF E
  CALL DELAY_5MS
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------
  WR_DATA: ; IN:W
  CALL CHANGE_NIBLE ; CT CON DUNG TACH TRONG SO CAO RA PORTD
  MOVF MSB,0
  MOVWF PORT_LCD ; Send 4 bits MSB
  CALL DELAY_160US
  BSF RS ; BAT CO PHAT DU LIEU
  BSF E ; BAT CO EN
  BCF E
  CALL DELAY_160US
  MOVF LSB,0
  MOVWF PORT_LCD ; Send 4 bits LSB
  CALL DELAY_160US
  BSF RS
  BSF E
  BCF E
  BCF RS
  CALL DELAY_160US
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------
  ;CHUONG TRINH DUOI DAY DE DK THOI GIAN TRUOC MAT LA KHOI TAO PORTB
  HIEUCHINHGIO ;HIEU CHINH PHAN GIO
  banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  RETURN
  BANKSEL INTCON
  BCF INTCON,INTE ; BAT BIT DK NGAT NGOAI
  CALL WAIT ; DOI CHO NUT NAT NHA RA
  HIENTHILCD1
  ;DINH VI TRI LCD:
  CALL DVI_GIO
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X0F ; BAT CHE DO NHAP NHAY CON TRO
  CALL WR_INS
  ;KIEM TRA COI SET_TIME CON DUOC BAM KHONG?
  ;NEU BAM THEM 1 LAN NUA=>HIEUCHINHPHUT
  ;NEU KHONG: CHUYEN DEN KT NUT TURN_UP
  LABEL1:
  BANKSEL PORTB
  BTFSS TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIEUCHINHPHUT
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT TANG CO NHAN
  GOTO CHINHXUONG1
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL1
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_HOU,0
  XORLW H'23'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 23
  GOTO CHUABANG23 ; NEU CHUA BANG 23
  CLRF RAM_HOU ; NEU BANG THI XOA VE 00
  GOTO XONG1
  CHUABANG23 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG TANG SO
  MOVF RAM_HOU,0
  CALL XULY_TANG
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_HOU
  XONG1 ;XONG KHI TANG XONG CHUYEN RA LCD
  CALL INIT_TRANSFER
  GOTO HIENTHILCD1 ;TRO VE BAN DAU DE NHAN TIEP LENH TANG
  CHINHXUONG1:
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT TURN DOWN TANG CO NHAN
  GOTO LABEL1
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL1
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_HOU,0
  XORLW H'00'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 00
  GOTO GIOKHAC0 ; NEU CHUA BANG 0
  MOVLW 0X23
  MOVWF RAM_HOU
  GOTO XONG1
  GIOKHAC0 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG GIAM SO
  MOVF RAM_HOU,0
  CALL XULY_GIAM
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_HOU
  GOTO XONG1
  ;-----------------------------------------------------------
  HIEUCHINHPHUT ; HIEU CHINH PHUT GIONG HIEU CHINH GIO
  banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET
  GOTO HIENTHILCD1
  CALL WAIT
  HIENTHILCD2
  ;DINH VI TRI LCD:
  CALL DVI_PHUT
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X0F ; BAT CHE DO NHAP NHAY CON TRO
  CALL WR_INS
  ;KIEM TRA COI SET_TIME CON DUOC BAM KHONG?
  ;NEU BAM THEM 1 LAN NUA=>HIEUCHINHNAM
  ;NEU KHONG: CHUYEN DEN KT NUT TURN_UP
  LABEL2:
  BANKSEL PORTB
  BTFSS TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIEUCHINHNAM
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CO NHAN
  GOTO CHINHXUONG2
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL2
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_MIN,0
  XORLW H'59'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 59
  GOTO CHUABANG59 ; NEU CHUA BANG 59
  CLRF RAM_MIN
  GOTO XONG2
  CHUABANG59
  MOVF RAM_MIN,0
  CALL XULY_TANG
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_MIN
  XONG2
  CALL INIT_TRANSFER
  GOTO HIENTHILCD2
  CHINHXUONG2:
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT TURN DOWN TANG CO NHAN
  GOTO LABEL2
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL2
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_MIN,0
  XORLW H'00'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 00
  GOTO PHUTKHAC0 ; NEU CHUA BANG 0
  MOVLW 0X59
  MOVWF RAM_MIN
  GOTO XONG2
  PHUTKHAC0 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG GIAM SO
  MOVF RAM_MIN,0
  CALL XULY_GIAM
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_MIN
  GOTO XONG2
  ;---------------------------------------------------
  HIEUCHINHNAM
  banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIENTHILCD2
  CALL WAIT
  HIENTHILCD3
  ;DINH VI TRI LCD:
  CALL DVI_NAM
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X0F ; BAT CHE DO NHAP NHAY CON TRO
  CALL WR_INS
  ;KIEM TRA COI SET_TIME CON DUOC BAM KHONG?
  ;NEU BAM THEM 1 LAN NUA=>HIEUCHINHTHANG
  ;NEU KHONG: CHUYEN DEN KT NUT TURN_UP
  LABEL3:
  BANKSEL PORTB
  BTFSS TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIEUCHINHTHANG
  BTFSC TURN_UP
  GOTO CHINHXUONG3
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT TANG CON NHAN?
  GOTO LABEL3
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_YEA,0
  XORLW H'99'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 99
  GOTO CHUABANG99 ; NEU CHUA BANG 99
  CLRF RAM_YEA
  INCF RAM_YEA,1 ; NEU BANG THI SET VE 1
  GOTO XONG3
  CHUABANG99
  MOVF RAM_YEA,0
  CALL XULY_TANG
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_YEA
  XONG3
  CALL INIT_TRANSFER
  GOTO HIENTHILCD3
  CHINHXUONG3:
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT TURN DOWN TANG CO NHAN
  GOTO LABEL3
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL3
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_YEA,0
  XORLW H'00'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 00
  GOTO NAMKHAC0 ; NEU CHUA BANG 0
  MOVLW 0X99
  MOVWF RAM_YEA
  GOTO XONG3
  NAMKHAC0 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG GIAM SO
  MOVF RAM_YEA,0
  CALL XULY_GIAM
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_YEA
  GOTO XONG3
  ;-----------------------------------------------
  HIEUCHINHTHANG
  banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIENTHILCD3
  CALL WAIT
  HIENTHILCD4
  ;DINH VI TRI LCD:
  CALL DVI_THANG
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X0F ; BAT CHE DO NHAP NHAY CON TRO
  CALL WR_INS
  ;KIEM TRA COI SET_TIME CON DUOC BAM KHONG?
  ;NEU BAM THEM 1 LAN NUA=>HIEUCHINHTHANG
  ;NEU KHONG: CHUYEN DEN KT NUT TURN_UP
  LABEL4:
  BANKSEL PORTB
  BTFSS TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIEUCHINHNGAY
  BTFSC TURN_UP
  GOTO CHINHXUONG4
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL4
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_MON,0
  XORLW H'12'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 12
  GOTO CHUABANG12 ; NEU CHUA BANG 12
  CLRF RAM_MON
  INCF RAM_MON,1 ;SET VE THANG 1
  GOTO XONG4
  CHUABANG12
  MOVF RAM_MON,0
  CALL XULY_TANG
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_MON
  XONG4
  CALL INIT_TRANSFER
  GOTO HIENTHILCD4
  CHINHXUONG4:
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT TURN DOWN TANG CO NHAN
  GOTO LABEL4
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL4
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_MON,0
  XORLW H'01'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 01
  GOTO THANGKHAC1 ; NEU CHUA BANG 1
  MOVLW 0X12
  MOVWF RAM_MON
  GOTO XONG4
  THANGKHAC1 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG GIAM SO
  MOVF RAM_MON,0
  CALL XULY_GIAM
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_MON
  GOTO XONG4
  ;--------------------------------------------
  HIEUCHINHNGAY
  banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIENTHILCD4
  CALL WAIT
  HIENTHILCD5
  ;DINH VI TRI LCD:
  CALL DVI_NGAY
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X0F ; BAT CHE DO NHAP NHAY CON TRO
  CALL WR_INS
  ;KIEM TRA COI SET_TIME CON DUOC BAM KHONG?
  ;NEU BAM THEM 1 LAN NUA=>HOANTHANH
  ;NEU KHONG: CHUYEN DEN KT NUT TURN_UP
  LABEL5:
  BANKSEL PORTB
  BTFSS TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HOANTHANH
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO CHINHXUONG5
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_UP ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL5
  BCF STATUS,RP0
  XETNGAY
  CALL TIM_MAXNGAY
  MOVF RAM_DAT,0
  SUBWF MAXNGAY,0
  BTFSC STATUS,C ;KIEM TRA COI SAU KHI TRU THI AM HAY DUONG
  GOTO TTTT
  MOVF MAXNGAY,0
  MOVWF RAM_DAT
  TTTT:
  MOVF RAM_DAT,0
  XORWF MAXNGAY,0
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 23
  GOTO CHUABANGMAXNGAY ; NEU CHUA BANG 23
  CLRF RAM_DAT
  INCF RAM_DAT,1
  GOTO XONG5
  CHUABANGMAXNGAY
  MOVF RAM_DAT,0
  CALL XULY_TANG
  MOVF HCHUC,0
  MOVWF RAM_DAT
  XONG5
  CALL INIT_TRANSFER
  GOTO HIENTHILCD5
  CHINHXUONG5:
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT TURN DOWN TANG CO NHAN
  GOTO LABEL5
  CALL DELAY_50MS
  BTFSC TURN_DOWN ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO LABEL5
  BCF STATUS,RP0
  MOVF RAM_DAT,0
  XORLW H'01'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 01
  GOTO NGAYKHAC1 ; NEU CHUA BANG 1
  CALL TIM_MAXNGAY
  MOVF MAXNGAY,0
  MOVWF RAM_DAT
  GOTO XONG5
  NGAYKHAC1 ; KHOI NAY THUC HIEN CHUC NANG GIAM SO
  MOVF RAM_DAT,W
  CALL XULY_GIAM
  MOVF HCHUC,W
  MOVWF RAM_DAT
  GOTO XONG5
  HOANTHANH
  Banksel PORTB
  CALL DELAY_50MS
  BANKSEL PORTB
  BTFSC TIME_SET ; KIEM TRA CON NUT CON NHAN?
  GOTO HIENTHILCD4
  CALL WAIT
  ; CACH HIEU CHINH KHI GIA TRI NGAY LON HON MAX NGAY CHO PHEP
  ; KHI TRUONG HOP DO XAY RA TA KIEM TRA BANG CACH LAY GIA TRI MAXNGAY-NGAY
  ; NEU C=0 TUC LA MAXNGAY>NGAT
  ; NGUOC LAI THI TIEP TUC
  BANKSEL PORTB
  CALL NAPDULIEU
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------
  NAPDULIEU ;CT NAY SE NAP DU LIEU VUA CAP NHAT VAO RTC
  MOVLW d'10'
  MOVWF ADD_R
  CALL READ_12C887
  BTFSC DATA_R,7
  GOTO NAPDULIEU
  MOVLW 0X00 ; giay
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'0'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVF RAM_MIN,0 ; phut
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'0'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVF RAM_HOU,0 ;gio
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'8'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVF RAM_DAT,0 ;ngay
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'10'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVF RAM_MON,0 ;thang
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'6'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVF RAM_YEA,0 ;nam
  MOVWF DATA_W
  MOVLW d'10'
  MOVWF ADD_W
  CALL WRITE_12C887
  MOVLW 0X0C ;TAT CON TRO BAT HIEN THI
  CALL WR_INS
  BSF INTCON,INTE ; BAT BIT DK NGAT NGOAI
  RETLW 0X00
  ;-------------------------------------
  WAIT ;CHUONG TRINH DOI CHO DEN KHI NUT BAM NHA RA
  CALL DELAY_50MS
  BTFSS TIME_SET
  GOTO WAIT
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------
  DELAY_50MS
  MOVLW d'50'
  MOVWF DELAY_REG1
  T1
  MOVLW 0XC7
  MOVWF DELAY_REG2
  MOVLW 0X01
  MOVWF DELAY_REG3
  TT1
  DECFSZ DELAY_REG2,1
  GOTO $+2
  DECFSZ DELAY_REG3,1
  GOTO TT1
  DECFSZ DELAY_REG1,1
  GOTO T1
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------
  DELAY_15MS
  MOVLW d'15'
  MOVWF DELAY_REG1
  L1
  MOVLW 0XC7
  MOVWF DELAY_REG2
  MOVLW 0X01
  MOVWF DELAY_REG3
  LL1
  DECFSZ DELAY_REG2,1
  GOTO $+2
  DECFSZ DELAY_REG3,1
  GOTO LL1
  DECFSZ DELAY_REG1,1
  GOTO L1
  RETLW 0X00
  ;---------------
  DELAY_5MS
  MOVLW d'3'
  MOVWF DELAY_REG1
  Q1
  MOVLW 0XC7
  MOVWF DELAY_REG2
  MOVLW 0X01
  MOVWF DELAY_REG3
  QQ1
  DECFSZ DELAY_REG2,1
  GOTO $+2
  DECFSZ DELAY_REG3,1
  GOTO QQ1
  DECFSZ DELAY_REG1,1
  GOTO Q1
  RETLW 0X00
  ;---------------
  DELAY_160US
  MOVLW 0X20
  MOVWF DELAY_REG2
  MOVLW 0X01
  MOVWF DELAY_REG3
  WW1
  DECFSZ DELAY_REG2,1
  GOTO $+2
  DECFSZ DELAY_REG3,1
  GOTO WW1
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------
  XULY_TANG ; CHUONG TRINH CON HIEU CHINH THOI GIAN (TRONG TRUONG HOP BINH THUONG)IN: W;OUT:W
  CALL TACHSO ; TACH 1 DU LIEU THANH HANG CHUC VA DON VI
  MOVF HDV,0
  XORLW D'9'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 9
  GOTO CHUABANG9 ; NEU CHUA BANG 9
  CLRF HDV
  INCF HCHUC,1
  CALL RAPSO
  GOTO DATANGXONG
  CHUABANG9
  INCF HDV,1
  CALL RAPSO
  DATANGXONG
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------------
  XULY_GIAM ; CHUONG TRINH CON HIEU CHINH THOI GIAN GIAM(TRONG TRUONG HOP BINH THUONG)IN: W;OUT:W
  CALL TACHSO ; TACH 1 DU LIEU THANH HANG CHUC VA DON VI
  MOVF HDV,0
  XORLW D'0'
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH HDV VOI 0
  GOTO CHUABANG0 ; NEU CHUA BANG 0
  MOVLW D'9'
  MOVWF HDV
  DECF HCHUC,1
  CALL RAPSO
  GOTO DAGIAMXONG
  CHUABANG0
  DECF HDV,1
  CALL RAPSO
  DAGIAMXONG
  RETLW 0X00
  ;-------------------
  RAPSO ; RAP HANG CHUC VA HANG DV VAO 1 BYTE; IN: HCHUC&DV; OUT W
  SWAPF HCHUC,0
  ADDWF HDV,0
  MOVWF HCHUC
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------------
  TACHSO ;TACH HANG CHUC VOI DON VI IN:W OUT:HCHUC, HDV
  MOVWF HCHUC
  ANDLW 0X0F
  MOVWF HDV
  SWAPF HCHUC,0
  ANDLW 0X0F
  MOVWF HCHUC
  RETLW 0X00
  ;------------------------------------------------
  CHANGE_NIBLE ;TACH TRONG SO CAO VA THAP
  MOVWF MSB
  ANDLW 0X0F
  MOVWF LSB
  SWAPF MSB,0
  ANDLW 0X0F
  MOVWF MSB
  RETLW 0X00
  ;-------------------------------------------------
  DVI_GIAY
  MOVLW 0X80 ; EP CON TRO VE DAU DONG 1
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------------------
  DVI_PHUT
  MOVLW 0X80 ; EP CON TRO VE DAU DONG 1
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  RETLW 0X00
  ;----------------------------------------------------------
  DVI_GIO
  MOVLW 0X80 ; EP CON TRO VE DAU DONG 1
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------------------
  DVI_NGAY
  MOVLW 0XC0 ; EP CON TRO VE DAU DONG 2
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  RETLW 0X00
  ;---------------------------------------------------------------
  DVI_THANG
  MOVLW 0XC0 ; EP CON TRO VE DAU DONG 2
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  RETLW 0X00
  ;-----------------------------------------------------------------
  DVI_NAM
  MOVLW 0XC0 ; EP CON TRO VE DAU DONG 2
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14 ;DICH CON TRO QUA BEN PHAI
  CALL WR_INS ;GUI LENH DI
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  MOVLW 0X14
  CALL WR_INS
  RETLW 0X00
  ;-----------------------------------------------------
  ;QUA TRINH XET NGAY SE PHU THUOC VAO THANG
  ; KIEM TRA THANG:
  ; NEU BANG 4 6 9 11 THI MAXNGAY=30
  ; NEU BANG 2 THI XET NAM
  ; NEU NAM THI XET NAM CO NHUAN KHONG?
  ; NAM NHUAN NAM= XXXX...00 MAXNGAY=29
  ; NGUOC LAI MAXNGAY=28
  ; CON LAI MAXTHANG 31
  ;--------------------------------
  TIM_MAXNGAY
  MOVLW H'4'
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO N1
  GOTO XET_30
  N1: MOVLW H'6'
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO N2
  GOTO XET_30
  N2: MOVLW H'9'
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO N3
  GOTO XET_30
  N3: MOVLW H'11'
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO N4
  GOTO XET_30
  N4: MOVLW H'2' ; KT THANG 2 NEU LA THANG 2 CALL XET RIENG
  XORWF RAM_MON,0
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO XET_31 ;TH CON LAI XET 31 NGAY
  GOTO XET_THANG2
  XET_30
  MOVLW H'30'
  MOVWF MAXNGAY
  GOTO TIMXONG
  XET_31
  MOVLW H'31'
  MOVWF MAXNGAY
  GOTO TIMXONG
  XET_THANG2
  ;KIEM TRA NAM NHUAN
  ;-------------------------------------------------------
  ;B1:TACH BCD CUA RAM_YEA THANH BIN IN:RAM_YEA; OUT:LSB
  BANKSEL COUNT
  CLRF COUNT ;KHOI TAO COUNT=0
  MOVF RAM_YEA,0
  CALL CHANGE_NIBLE
  CONGTIEP
  MOVF MSB,0 ;CHUYEN CHU SO HANG CHUC VAO W
  XORWF COUNT,0
  BTFSS STATUS,Z ;SO SANH SO COUNT VA HANG CHUC
  GOTO CONGTHEM10 ; NEU CHUA BANG THI CONG THEM VAO HANG DV
  GOTO CONGXONG
  CONGTHEM10
  INCF COUNT
  MOVLW D'10'
  ADDWF LSB,1
  GOTO CONGTIEP
  CONGXONG
  ;---------------------------------------
  ;B2: KIEM TRA CO PHAI NAM NHUAN KHONG?
  ;NEU NAM NHUAN THI BIT 0 VA 1 PHAI BANG 0
  BTFSC LSB,0 ;KT BIT 0
  GOTO KONHUAN ; NEU BANG 1 TUC LA KO NHUAN
  BTFSC LSB,1 ;NEU BANG 0 KT BIT 1
  GOTO KONHUAN ;NEU BANG 1 TUC LA KO NHUAN
  MOVLW H'29' ;NEU BANG 0 => NAM NHUAN
  MOVWF MAXNGAY
  GOTO TIMXONG
  KONHUAN
  MOVLW H'28' ;NEU BANG 0 => NAM NHUAN
  MOVWF MAXNGAY
  TIMXONG
  RETLW 0X00
  END

  ---------- Bài thêm lúc 12:29 ---------- Bài trước là lúc 12:22 ----------

  Mạch mô phỏng và Code nè:

 4. Có 1 thành viên cảm ơn perfectsoft cho bài viết này:
  vinh12tn (15-04-2012)

 5. #4
  vipminh123's Avatar
  vipminh123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2011
  Bài
  5
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích congloi201 View Post
  mình củng đang làm đề tài đó nè bạn.mình củng tìm hiểu mà chưa có hướng giải quyết
  các bác ơi, có bác nào có đề tài làm đồng hồ số dùng pic16f877a hiển thị giờ phút giây len led7doan hok?chương trình viết bằng notepad ùi biên dịch bằng mplab để chuyển sang file hex để mô phỏng protues ak. Minh đanh làm đồ án môn học, nhưng len mạng tỉm thấy toàn viết bằng chương trình c ko hà. Bác nào có giúp minh với!

 6. #5
  thegioimoiqb's Avatar
  thegioimoiqb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  tui thì đang làm cài bài tập về đồng hồ thời gian thực, dùng VDK PIC16F877A kết hợp IC DS1307. Mình chọn hiển thị bằng led 7 đoạn vì buổi đêm mới có thể nhìn thấy đc, chứ hiển thị bằng LCD buổi đêm phải bật điện thoại lên xem . Hiện thị bằng 6 led 7 đoạn. Mình có 2 vấn đề xin các huynh chỉ giáo:
  1, Với 6 led 7 seg thì mình dùng 3 con 74HC595 để tiết kiểm đâu ra và 2 Transistor điều khiển ko biết có hợp lý ko? Nếu dùng 6 con 74HC595 cho 6 led 7 seg thì ko tối ưu lắm. Ai có cách nào hay hơn ko ?
  2, Mình có thể viết bằng asm hoặc C nhưng mà chưa biết thuật toán thế nào cho hợp lý ? Cụ thể là lúc nào thì hiển thị lên led 7 sed, lúc nào thì đọc thời gian từ DS1307.

 7. #6
  thangxu_89's Avatar
  thangxu_89 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  May 2009
  Bài
  75
  Cảm ơn
  65
  Điểm
  8/4 bài viết

  Default

  Trích thegioimoiqb View Post
  tui thì đang làm cài bài tập về đồng hồ thời gian thực, dùng VDK PIC16F877A kết hợp IC DS1307. Mình chọn hiển thị bằng led 7 đoạn vì buổi đêm mới có thể nhìn thấy đc, chứ hiển thị bằng LCD buổi đêm phải bật điện thoại lên xem . Hiện thị bằng 6 led 7 đoạn. Mình có 2 vấn đề xin các huynh chỉ giáo:
  1, Với 6 led 7 seg thì mình dùng 3 con 74HC595 để tiết kiểm đâu ra và 2 Transistor điều khiển ko biết có hợp lý ko? Nếu dùng 6 con 74HC595 cho 6 led 7 seg thì ko tối ưu lắm. Ai có cách nào hay hơn ko ?
  2, Mình có thể viết bằng asm hoặc C nhưng mà chưa biết thuật toán thế nào cho hợp lý ? Cụ thể là lúc nào thì hiển thị lên led 7 sed, lúc nào thì đọc thời gian từ DS1307.
  cái này y chang đồ án mình làm. có sơ đồ mạch thì share mình với hí hí

 8. #7
  fonew's Avatar
  fonew vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jan 2011
  Bài
  20
  Cảm ơn
  2
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Hiện nay mình có các mạch điện sau:
  1.Giải mã remote sony điều khiển các thiết bị điện từ xa,mạch đã chạy ngon,đã từng bán ra thị trường.
  2.Giải mã pt2262/pt2272 điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng RF
  3.Giải mã pt2248/pt2249 điều khiển thiết bị từ xa dùng sóng hồng ngoại
  4.Lập trình đồng hồ có phím chỉnh giờ,phút,giây,hẹn giờ.
  5.Lập trình điều khiển led đơn,tạo và thay đổi cường độ sáng cho led,lập trình sáng dồn,sáng chạy,sáng dần 32 led,...
  6.Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
  7.Lập trình chạy chữ trên led ma trận
  8.Lâp trình giao tiếp máy tính
  9.Lập trình và làm mạch điều khiển xe từ xa,điều khiển động cơ DC
  10.Lập trình và điều khiển volume từ xa
  11.Dạy vẽ hình ảnh,dạng sóng,đồ thị hàm số,hệ mặt trời và các hành tinh đang chuyển động trên Pascal,C,C++,C#
  12.Dạy lập trình vi điều khiển
  13.Dạy lập trình PLC bằng ngôn ngữ LAD
  14.Dạy vẽ mạch in trên phần mềm protues,vẽ bằng tay,vẽ tự động,tạo chân linh kiện.
  15.Làm mạch nguồn hạ áp trực tiếp không dùng biến áp
  16.Lập trình làm đồng hồ thời gian thực giao tiếp ds1307,làm đồng hồ vạn niên,lập trình trên 8051 và pic.
  17.Hướng dẫn sử dụng các phần mềm liên quan.Bao gồm các phần mềm lập trình cho chip,các phần mềm lập trình hình ảnh và các phần mềm mô phỏng,vẽ mạch in,vẽ mạch nguyên lý.
  ...
  số phone liên hệ: 0166.495.1093

  code và mạch mô phỏng ds1307 và pic 16f877a ở đây

 9. #8
  lucifers456's Avatar
  lucifers456 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Nov 2011
  Bài
  29
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  pass la gi vax ban?

 10. #9
  ruabacdau's Avatar
  ruabacdau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2011
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Em cũng đang làm đề tài này đây, em mới học thôi, có ai làm rồi giúp e cái mạch nguyên lý với, tìm quài mà toàn là phần lập trình thôi,e chưa bít cái mạch đó như thế nào cả. mấy anh giúp e wa hoặc nick chat : ruabacdau , thanks các anh nhìu

 11. #10
  stone7704's Avatar
  stone7704 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2010
  Bài
  10
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  có pass ko gửi giùm với bạn ơi

 12. #11
  cuontheo's Avatar
  cuontheo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  39
  Cảm ơn
  71
  Điểm
  10/10 bài viết

  Default

  vãi lúa cho cái chương trình

 13. #12
  vanminh_ictu's Avatar
  vanminh_ictu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2012
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  anh ơi cho em xin cái pass với ạ.thank anh nhiều

 14. #13
  pilun_pt's Avatar
  pilun_pt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  May 2012
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Mình cũng đang làm đề tài này mà thầy yêu cầu set thời gian bằng bộ điều khiển RF nên không biết giải quyết sao. Có bác nào giúp không ạ?

 15. #14
  Tham gia
  Feb 2011
  Đến từ
  hà nội
  Bài
  9
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  7/3 bài viết

  Default

  hnay ngày 28/11/2013 mình vừa làm dc mạch đồng hồ thời gian thực dùng DS1307 có tất cả các tính năng cơ bản, ngoài ra còn có thêm tính năng điều khiển thiết bị ngoại vi nhờ rơle, có thể điều khiển tắt mở thiết bị, hẹn giờ cho thiết bị tự hoạt động rồi tự tắt, có thể điều khiển thiết bị từ xa bằng hồng ngoại. bạn nào có nhu cầu tìm hiểu hay muốn làm đồ án thì có thể liên hệ mình 0983.761.520 Email: xem thông thi về mình

 

 

Tag của Đề tài này

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •